Yeşilay Dergisi-Mart 2014-Yeşilay Haftası Özel Sayı - page 26

Hakları İzleme Komitesi’ kurmuş olduk. Bu komite
pek çok faydalı hizmete vesile oldu. Çocuklarımızın
bağımlılıktan korunması için çok önemli çalışmalar
yaptı. Uyuşturucu ile ilgili mücadelede olsun; internet
ve sanal bağımlılıkla ilgili mücadelede olsun bütün
bunların hepsinde komitenin önemli rolleri oldu. Ayrıca
bu komitemiz çocuklarımızın fastfood ve gazlı içe-
ceklerden gördüğü zararları tespit ederek, ilgili bilim
insanlarından aldığı bilgileri de değerlendirip Milli Eğitim
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde
bulunarak okullarda bunların satışının yasaklanmasını,
burada da bir düzenleme yapılamasını sağlamış oldu.
Bu bakımdan Çocuk Hakları İzleme Komitesi kendi
adına çok önemli başarıları elde etmiş oldu. Ayrıca ço-
cuklarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan
Milletvekillerine, yani onları temsil eden insanlara direkt
olarak ulaşabilme imkânlarını sağlayan bir internet hattı
oluşturduk. Bu dünyada ilk olan bir uygulamaydı. Ve biz
tabii ki Cumhuriyetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
kuruluşunu çocuklara bayram olarak armağan eden
ülkenin evlatları olarak -ki o da dünyada bir ilktir- bu
diğer ilki de bizim yapmamız gayet olağan bir şeydi.
Biz bunu yaptık. Daha sonra bu komitenin Sağlık, Aile
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuyla irtibatından
dolayı 24. Dönemde bunun bir alt komisyon olarak
çalışmaya başlamasına vesile olduk. Komisyon halen
başarılı bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir.
9 Eylül 2013 itibari ile yürürlüğe giren 6487 sayılı alkol
yasası ile alkollü içkilerin satış, pazarlama, reklam
ve tüketiminde belli düzenlemelere gidildi. DSÖ’nün
açıklamaları ve diğer ülkelerin alkol tüketimi ile ilgili
uygulamaları birlikte düşünüldüğünde bu yasanın
bizler için getirisi nasıl olacak?
Alkolle ilgili; tüm dünyanın modern ülkelerinin uygula-
mış olduğu kısıtlamaları biz de ülkemize adapte etmiş
olduk. Ülkemizde artık saat 22.00’dan sabah 06.00’a
kadar alkollü içki satışı (perakende olarak) yapılama-
maktadır. Açık alanlarda, herkes aklına estiği her yerde,
aklına estiği zamanda alkol alması da yasaklandı. Bu tip
uygulama aslında hiçbir modern ülkede, hiçbir çağdaş
ülkede olmayan bir şeydi. Biz de bu yönde düzenleme-
ler yaptık. Ayrıca reklam, sponsorluk ve pazarlama gibi
pek çok düzenlemeyi de beraberinde getirdik. İnternet
üzerinden veya elektronik ortamda alkollü içki satış ve
pazarlamasının yapılması engellendi. Televizyonlarda
alkollü içkilerin tüketilmesinin özendirilmesi yasak
kapsamına alındı. Bütün bu yaptığımız düzenlemelerin
hepsi çağdaş batılı normlarda olan düzenlemelerdir.
Asla yapılan düzenlemelerin kişisel hak ve hürriyetleri
bağlayıcı herhangi bir yönü yoktur. Sadece ve sade-
ce hem kişinin kendi sağlığını, hem de karşıdakinin
sağlığını dikkate alan uygulamalardır. Bunlar içerisinde
alkollü araç kullanımının kısıtlanması veya ona verilen
cezaların artırılması gibi çok önemli düzenlemelerin de
yapıldığını söyleyebilirim.
“Düzenlemeler çocuk ve gençlerimizin geleceği
içindir.”
Tüm bu yapılan değişiklikler gençlerimizin ve çocuk-
larımızın bağımlı olmasını engellemek, aynı zamanda
insanlarımızın can güvenliği ve sağlıklı yaşamalarını
temin etmek bakımından önemli düzenlemelerdir.
Ayrıca biraz önce bahsettiğim internet ve buna bağlı
olarak sanal âlemdeki bağımlıkla, sanal bağımlılıkla
yapılması gereken mücadele için oldukça önemli ça-
lışmalar yaptık. Komisyon başkanı olduğum dönemde
çok önemli bilimsel toplantılar ve çok önemli bilim in-
sanlarıyla istişareler yaptık ve sonunda Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı’na bir grup arkadaşımla birlikte
müracaat ederek ‘sanal bağımlılık, internet kullanımının
zararları ve zararlarının önlenmesine dair’ bir araştırma
komisyonu oluşturulmasını talep ettik. Ve bunda da
başarılı olduk. Arzu ettiğimiz komisyon kuruldu, çalıştı
ve topluma çok önemli bilgiler aktardı. Bununla birlikte
bir takım hukuki değişikliklere ihtiyaç olduğu da ortaya
çıktı. Bu hukuki değişiklikler zamanla yapıldı. Belki
eksik olanlar varsa ilerleyen zamanlarda onlarda yapılır
diye düşünüyorum.
Alkol yasası ile gelen düzenlemeleri sizler yeterli bulu-
yor musunuz? Modernlik görünümü verdiği iddia edilen
vemüdahale edilmesinin istenilmediği alkolün halkımız-
da oluşturduğu bumasumiyet algısı kırılabilecekmi?
Alkolle ilgili düzenlemeleri ülkemiz açısından düşünül-
düğünde şu aşamada yeterli görüyorum. Ama benim
arzum özellikle alkol satan mekânların münhasıran
alkol satmaları, belki beraberinde tütün satmalarıdır.
Yani tütün satan yerler ile alkol satan yerler münhası-
ran belki bunları satmalıdır. Çünkü, herhangi bir çocuk,
herhangi bir genç gidip bisküvi, ekmek, süt alacağı
zaman bakkala giriyor, bakıyor alacağı şeyin hemen
yanında alkollü içki. Bu uygulama tarzı çocukların gör-
sel olarak bunlara aşina olmasını ve bulaşmasını neden
oluyor. Biz görselliğe bu kadar önem verdiğimizi burada
bir örnek vererek izah etmek istiyorum. Mesela tütün
görüntülerini biz televizyonlarda yasaklamak suretiyle
görsel bulaşmanın önüne geçmeyi amaçlamıştık. Tıpkı
bunun gibi alkol reklamlarının da televizyonlardan uzak
tutulması bu görsel bulaşmayı engellemek amacıyla-
yesilay.org.tr
24
YESiLAY
Mart
2014
DOSYA
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...80
Powered by FlippingBook