Yeşilay Dergisi-Mart 2014-Yeşilay Haftası Özel Sayı - page 41

korumak için bir dizi önlem alınıyor. AB de bu bilinçle,
kamu sağlığının korunması açısından alkol ve sigara
düzenlemelerine büyük önem veriyor. AB’de bu tür
düzenlemeler konusunda yeknesak bir uygulama
olmadığı için bu alanda asıl sorumluluk üye devletlerin
tasarrufunda bulunuyor. Birlik ise bu politikaların koor-
dinasyonunu sağlıyor ve Avrupa Komisyonu tarafından
alkole bağlı zararlara ilişkin olarak ulusal girişimleri
tamamlar nitelikte politikalar uygulanıyor. Ayrıca, Tür-
kiye’nin de aralarında bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü
Avrupa Bölgesindeki ülkelerin büyük bir bölümünün
ulusal alkol politikaları bulunuyor. Burada değinilmesi
gereken en önemli nokta ise, Türkiye’nin bu ülkeler
içerisinde bir ulusal alkol politikası kabul eden ilk ülke
olması. Dolayısıyla Türkiye’nin bu konuya kamu sağlığı
açısından hassasiyetle yaklaşarak Avrupa’da bu tür
uygulamaların öncülerinden birisi olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz. Uygulamaya koyduğumuz bütün düzen-
lemelerde amacımız, halkımızın sağlığının korunması ve
yaşam kalitesi yüksek bir toplum yaratılmasıdır.
Antalya Milletvekili olan bir bakansınız. Biz de Tür-
kiye Yeşilay Cemiyeti Manavgat Şubesi olarak sizin
bölgenizde gönüllü olarak halkımıza hizmet ediyoruz.
Bölgeyi iyi tanıyorsunuz. Manavgat Şubesi olarak
bizlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Bulunduğum pozisyon gereği en önemli görevlerim-
den birisi kendi bölgemde yaşayan vatandaşlarımızın
ihtiyaç ve problemlerini sürekli dinleyerek bunla-
rın çözümü için elimden gelen desteği sunmak. Bu
nedenle sıklıkla bölgeyi ziyaret etmeye ve bölgenin
nabzını tutmaya gayret ediyorum. Artık şurası aşikâr
ki, toplumsal problemlerin çözümünde merkeziyetçi
yaklaşımlar tek başına sonuç vermiyor. Bunun yerine,
halka en yakın seviyede gerekli önlemlerin alınması ve
merkezi yönetimle sivil toplum kuruluşlarının işbirliği
içerisinde çalışması gerekiyor. Bu açıdan sigara ve
alkol gibi toplumun tamamını ilgilendiren hususlara
ilişkin geniş ölçekli sosyal politikalar üretilirken, Yeşi-
lay gibi köklü bir sivil toplum kuruluşumuzun işbirliği
bizim için büyük önem taşımakta. İnanıyorum ki, siz-
ler bu bölgedeki problemlerin tespitinde ve bu sorun-
ların giderilmesine yönelik politikaların oluşturulması
noktasında sahip olduğunuz bilgi birikimi ve toplumsal
destek ile bağımlılıklarla mücadelede büyük başarı-
lara imza atacaksınız. Bizler de bu konuda Manavgat
Şubeniz başta olmak üzere tüm Yeşilay Gönüllülerine
gereken her desteği vermeye hazırız.
Şimdiye kadar ülke genelinde, kısa bir süredir de
temsilcilikler aracılığıyla yurt dışında da çalışmalarını
sürdüren büyük bir Yeşilay Cemiyeti ailesi var. Yeşilay
dergimizin okurları için bu Cemiyet ve aileyi oluşturan
gönüllülerle ilgili bir değerlendirmenizi alabilir miyiz?
Konuşmamızın başında dünya genelinde, Avrupa’da
ve Türkiye’de bağımlılıklara karşı öngörülen yasal
düzenlemeler bulunduğundan bahsetmiştik. Ancak
bu düzenlemeler kâğıt üzerinde kaldıkları ve somut bir
biçimde hayata geçirilemedikleri takdirde hiçbir anlam
ifade etmez. Bu nedenle, siz değerli Yeşilay gönüllüleri
gibi hiçbir karşılık beklemeksizin bu işi sahiplenerek
yapan vatandaşlarımıza halkın bilinçlendirilmesinde
ve bağımlılıkların önlenmesinde büyük sorumluluk
düşüyor. Ancak şu da unutulmamalıdır ki; alkol, sigara
ve madde bağımlılığı sadece Türkiye’de değil tüm
dünyada insanlığı tehdit etmektedir. Dolayısıyla ulus-
lararası işbirliği bu tür ortak problemlere yönelik sosyal
politikaların oluşturulmasında daha etkili sonuçlar elde
edilmesine katkı sunmaktadır. Bu çerçevede, yurt
dışında sürdürmekte olduğunuz çalışmaların oldukça
yerinde olduğunu düşünüyorum. Son olarak sizleri tüm
bu başarılı ve özverili çalışmalarınızdan ötürü tebrik
ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum.
Bağımlılık gibi toplumun tamamını ilgilendiren
hususlara ilişkin geniş ölçekli sosyal politikalar üre-
tilirken, Yeşilay gibi köklü bir sivil toplumkuruluşu-
muzun işbirliği bizim için büyük önem taşımakta.
yesilay.org.tr
YESiLAY
Mart
2014
39
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...80
Powered by FlippingBook