Yeşilay Dergisi-Mart 2014-Yeşilay Haftası Özel Sayı - page 42

Ne güzel
bİr derttİr,
İnsanın başka
İnsanlar İçİn
dertlenmesİ…
Zafer Ercan
İnsanlığı
İnsanlığaVakfetmek
A
rapçadan dilimize yerleşen vakf kelimesi,
kendinden başka insanlara karşılıksız yardım
etme, tamamen vermek anlamına gelmektedir.
Vakfetmek; bir insanın, insan-ı kâmil olması için izleye-
ceği-yürüyeceği, yaşarken faydalı olacağı ve de ölünce
tahmin bile edemeyeceği kalıcı bir kazanç elde edeceği
bir yoldur. Bu yol, kendinden başkasını düşünebilmek,
başkaları için dertlenip, ömür boyu insanlık için karın
ağrısı çekmek demektir. Ne güzel bir derttir, insanın
başka insanlar için dertlenmesi…
Malını-mülkünü ve bizzat kendi varlığını bir vakıf veya
dernek bünyesinde başka insanlara adayan insanların
en büyük özelliği, yarınlarda belki de hiç göremeye-
ceği, bir kez olsun tanışmayacağı, insanlara-insanlığa
yatırım yapması anlamına gelir. Öldükten sonra bir
insanın, varlığını, başka hayatlara yardım ederek devam
ettirmesi büyük bir nimettir. Bir başka hayata yardım
etme düşüncesiyle her anı dolu olan bir insanın kötülük
yapmaya fırsatı olmaz. Kendini vakfeden bir hayatın
sahibi, nefsin katları arasında hep bir üst basamaklara
doğru çıkmak için gözünü hep yukarılara diker. Öldük-
ten sonra da yaşamaya devam eder.
Allah, Kur’ân-ı Kerim’de, Âl-i İmrân sûresi, 92. ayette,
“Siz sevdiğiniz şeylerdenAllah yolunda harcayıncaya
kadar asla iyiliğe ermiş olamazsınız. Her ne infak (Allah
yolunda harcamak) ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.”
diye emretmektedir. İnsanı en iyi tanıyanYüceYaratıcı, iyi
bir insan olmak için başka hayatlar adına insanın ken-
disinden fedakârlık yapması gerektiğini bildirmektedir.
Hz. Muhammed (S.A.V.) bir Hadisi Şerifinde; “Âdemoğlu
öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Üç kimse bundan
müstesnadır. Devamlı sadaka (öldükten sonra da, amel
defterimize sevap yazdıran sadakadır)meydana getiren-
Yeşilay sadece bugünle değil, geleceğimizi inşa
etmenin derdiyle dertleniyor. İyi ki de dertleniyor…
4 . S ı n ı f Emn i y e t Mü dü r ü
Ya z ar / Bağ ı ml ı l ı k Dan ı şman ı
Ad l i B i l i ml e r U zman ı
yesilay.org.tr
40
YESiLAY
Mart
2014
DOSYA
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...80
Powered by FlippingBook