Yeşilay Dergisi-Mart 2014-Yeşilay Haftası Özel Sayı - page 37

daha çağdaş ifadeler getirilmesinde önemli rol oynamış-
tır. Dönemin önemli gazetecilerinden Burhan Felek “Ar-
tık bundan sonra deli sözcüğünü hiç kullanmayacağım,
başında ibrik, boynunda çalar saat, ayağında zincirlerle
ruh hastasını anlatmaya çalışan karikatürlere gazetem
ve diğer gazetelerde yer verdirmemeye çalışacağım”
diyerek Faruk Bayülkem’in bu çabalarını desteklemiştir.
Toplumun ruh hastası ve tedavi edildiği müesseseye
karşı beslediği yanlış tutum, görüş ve davranışın de-
ğişmesine çalıştı ve başardı. İlk olarak Açık Kapı siste-
mini başlattı. Ruh hastalarınınmeşguliyetle tedavileri,
psikiyatrik rehabilitasyon, mesleki ve sosyal readaptas-
yon çalışmalarına önemverdi. Ülkemizin ilk Ruh Sağlığı
Dispanserleri, Gündüz Hastanesi, Ruh Sağlığı Merkezi,
AnonimAlkolikler, Korunmalı İşyeri ve Yarıyol Evi gibi
hastane dışı ve toplum içi hizmet verecekmüessese-
lerin kurulup hizmete girmesi için büyük çaba harcadı.
Alkol ve uyuşturucumadde bağımlılığının tedavisi için
ünitelerin kurulmasında ilk girişimleri başlattı. Rehabili-
tasyon amaçlı çok sayıda atölyeyi hizmete soktu.
Osmanlıca, Almanca ve Fransızca bilen Dr. Faruk
Bayülkem’in ayrıca “Uyuşturucu ve Zehirli Madde-
lerden Korunma ve Tedavi Çareleri”, “Milli Ruh Sağlığı
Politikamız Hakkında Görüşler” adlı kitapları bulun-
maktadır. 1962’de Ruh Hastalarını Readaptasyon
Derneği’ni kurdu ve başkanlığını üstlendi. Dernek
aracılığıyla; hastaların çıkardığı “Kendi Sesimiz” isimli
dergi ile “Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Tıbbi Mecmuası”nı finanse etti.
Halkın ruh sağlığına hizmet edilebilmesi amacıyla ruh
sağlığı dispanserleri ve Gündüz Hastanesi’nin hiz-
mete girmesini sağlayarak toplum temelli ruh sağlığı
hizmetlerini başlattı.
İlk ruh sağlığı dispanseri Aksaray’da açıldı
1962 ilk ruh sağlığı dispanseri Aksaray’da açıldı. Ardın-
dan; 1963’te Kocamustafapaşa, Kasımpaşa ve Eyüp
Ruh Sağlığı Dispanserleri, 1964’te Üsküdar Ruh Sağlığı
Dispanseri ve 1965’te Sağmalcılar Ruh Sağlığı Dis-
panseri ile birlikte 1970’de Diğer dispanserlerden farklı
olarak gündüz hastanesi ünitesini de bünyesinde ba-
rındıran Beşiktaş açıldı. Burada ebeveynleri ruh sağlığı
konusunda bilgilendirmek amacıyla çalışmalar yapıldı.
Alkol ve uyuşturucumadde bağımlılığının tedavisi ile
ilgili ünitelerin kurulması için çok çaba sarfetti. Çok sayı-
da kitabı ve makalesi bulunan Bayülkembirçok panel,
seminer, kongre ve toplantıya katıldı. 1977’de emekliye
ayrılmadan önce Yüksek Sağlık Şurası üyeliğine ata-
narak, devletimiz tarafından onurlandırıldı. Hastaneye
büstü dikildi ve bir psikiyatri servisine adı verildi.
TürkRuhHastalarını ReadaptasyonDerneği’nin önemli
hizmetlerinden biri de EdirneSultan II. BayezidKülliyesi’ni
restore ederek, TrakyaÜniversitesine devretmesidir.
Bu ünlüDarüşşifa, 2004yılındaAvrupaKonseyi Avrupa
MüzeÖdülü’nü kazandı. Bu ödül dünyanın en prestijli
müzecilik ödüllerinden biridir. 2005yılında iseHırvatis-
tan’ınDubrovnik kentinde yapılan “DünyaÖdüllüMüzeler
Buluşması’nda” en iyi 2. sunumu gerçekleştirerek kültü-
rümüzün tanıtımına büyük bir katkı daha sağladı. Müze
AvrupaKültürMirası Birliği tarafından “MükemmellikKu-
lübü’ne” kabul edilmiştir. Değerli nöropsikiyatr Dr. Faruk
Bayülkembu derneğin hizmetleri arasına “Bakırköy’de 40
Yıl veBakırköy’de 50Yıl” yayınlarını da koymuştur. “Türki-
ye’dePsikiyatri, Nöroloji veNöroşirurji’nin Tarihi Gelişimi”
adlı kitapları yayımlanmıştır. Yine derneğin desteğiyle
2008yılında BakırköyRuh veSinir Hastalıkları Hastanesi
bünyesinde birmüze kurulmasına katkıda bulunanDr.
FarukBayülkem, 10Haziran 2009 tarihinde vefat etmiştir.
Yeşilay'ın kurucusu
Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman
Dr. Faruk Bayülkem (soldan
ikinci) arkadaşlarıyla birlikte.
yesilay.org.tr
YESiLAY
Mart
2014
35
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...80
Powered by FlippingBook