Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

GENÇLİK KAMPLARI AYDINLATMA METNİ

Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda Google doküman veya diğer yöntemlerle gençlik kampına başvuruda bulunmanız suretiyle temin edilen "Ad-Soyad, Telefon, E-Mail, TC. Kimlik No, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Uyruk, İkamet Edilen İl, Akademik Unvan, Üniversite-Bölüm, Dernek Üyelikleri, Sivil Toplum Kuruluşu Üyelikleri, İmza, E-Posta, İletişim Adresi, Tütün(sigara)/Alkol Kullanımı Bilgisi, görme-işitme vb. engellilik durumu, gazilik durumu, gazi-şehit yakınlığı Iban No" gibi kişisel verileriniz kamp başvurularının alınması ve yapılan kampların amacıyla başvurucu niteliklerinin uygunluğunun değerlendirilmesi, başvurucuya bilgilendirme yapılması ve kendisi ile iletişim kurulması, başvurucuya kamp kurallarının bildirilmesi ve kamp kurallarına uyumunun değerlendirilmesi, ulaşım ve konaklama faaliyetlerinin organize edilmesi, eğitimlere ve etkinliklere katılım sağlanması ile katılımcı listesinin oluşturulması, kampa katılım kapsamında ilgili kurumlara bilgi verilmesi ve birlikte kamp organize edilen kurumlarla bilgi paylaşımı yapılması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5/2-c ve 5/2-f maddesindeki bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri uyarınca,

“Dernek Üyelikleri, Sivil Toplum Kuruluşu Üyelikleri” gibi özel nitelikli kişisel verileriniz ise sivil toplum kuruluşlarına olan ilginin ölçülmesi ve kamp başvurumun değerlendirilmesi amacıyla açık rızanız uyarınca işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Türkiye Yeşilay Cemiyeti kişisel verilerinizi ulaşımın ve konaklamanın sağlanması amacıyla tedarikçi şirketlerle, kamp organizasyonu için kamp yeriyle, kampın birlikte organizesi durumunda Belediyelerle ve Türkiye İzcilik Federasyonu ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.  

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Türkiye Yeşilay Cemiyeti kişisel verilerinizi gençlik kampına Google doküman veya başkaca yollarla başvuru yapmanız vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.
 
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Kişisel verileriniz yukarıdaki hukuki sebepler uyarınca kanuni zamanaşımı süreleri boyunca işlenecektir. Açık rızanıza dayalı olarak kişisel verileriniz ise açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecek ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti‘ ne başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kanun’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
  Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne iletmeniz durumunda Türkiye Yeşilay Cemiyeti talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için “https://yesilay.org.tr/tr” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.