Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

WEB SİTE KULLANICI AYDINLATMA METNİ

Türkiye Yeşilay Cemiyeti (Bundan böyle "YEŞİLAY" olarak anılacaktır)olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Bu kapsamda www.yesilay.org.tr adresinden "Kullanıcı Ol" sekmesinden bilgileri doldurmanız durumunda "ad, soyad, telefon, cep telefonu, e-posta adresi, kullanıcı tipi (akademisyen/eğitmen, Öğrenci/genç Yeşilay, bağımlı/bağımlı yakını, kurumsal, şube) ilgi alanı (tütün bağımlılığı, madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, sempozyum ve kongreler, etkinlikler, eğitimler, yarışmalar, burs duyuruları, projeler, yayınlar, bağış ve sponsorluklar, kurumsal içerikler, bilimsel içerikler)  gibi kişisel verileriniz dernek faaliyetleri kapsamında web sitede kullanıcı olarak başvurunuzun alınması, web sitede kullanıcı hesabının oluşturulması, dernek web site faaliyetleri kapsamında tarafınız ile iletişim kurulması, tarafınızın dernek faaliyetlerine katılımın sağlanması ve dernek faaliyetleri hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-c ve 5/2-f maddelerindeki sözleşmenin ifası ve meşru menfaat hukuki sebeplerine,
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tarafınızdan ticari ileti onayı alınmak suretiyle tarafınıza uygun faaliyet ve etkinlikler, kampanyalar, bilimsel içerik, yayınlar hakkında bilgi verilmesi ve derneğimizin faaliyet ve etkinlikleri, kampanyalar, bilimsel içerik ve yayınlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-a maddesindeki kanunlarda öngörülmüş olma hukuki sebebine dayalı olarak yukarıda belirtilen kişisel verileriniz işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

YEŞİLAY, web site kullanıcı hesabının oluşturulması ve bilgilendirmelerin yapılması sebebiyle sınırlı olarak işlenen kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar ile, Yeşilay gerekmesi durumunda birlikte çalıştığı dernekler ile (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla),

Ayrıca tarafınızca kampanya izni verilmesi durumunda pazarlama yapılması, size özel kampanyaların sunulması ve yapılan kampanyalar hakkında bilgilendirmelerde bulunulması ve iletişime geçilmesi amacıyla Sosyal Medya Tedarikçisi Şirketler, Elektronik Pazarlama Şirketleri ile Yeşilay"ın kendi kuruluşu olan Türkiye Yeşilay Cemiyeti İktisadi İşletmesi ve Türkiye Yeşilay Vakfı ile yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda veya

Kişisel verilerinizin YEŞİLAY"ın haklarını savunması için paylaşılmasının zorunlu olması durumunda Yetkili Kamu Kurumları veya diğer üçüncü taraflar ile 6698 sayılı kanunun 5/2-e maddesindeki hukuki sebep uyarınca veya Kanunen Yetkili Kamu ve Özel Kurumlardan talep edilmesi durumunda 6698 sayılı kanunun 5/2-ç maddesi uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında kişisel verilerinizi paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

YEŞİLAY kişisel verilerinizi www.yesilay.org.tr adresinden "Kullanıcı Ol" sekmesinden bilgileri doldurmanız durumunda, kullanıcı hesabının oluşturulması ve devamı işlemlerinin yürütülmesi kapsamında ve tarafımız ile iletişime geçmeniz gibi durumlarda toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda kanuna uygun bir şekilde sınırlı süre muhafaza edilecek ve süresi sonunda imha edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak YEŞİLAY"a başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanunun 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak YEŞİLAY'a iletmeniz durumunda YEŞİLAY talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, YEŞİLAY Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için "www.yesilay.org.tr" adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

YEŞİLAY, tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.