Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bu politika ile tüm iç taraflardan (yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetim kurulu, bilim kurulu, aday çalışanlar, çalışanlar, çalışan aile üyeleri, aday stajyerler, stajyerler, üyeler, gönüllüler, bağışçılar, sözleşmeli çalışanlar, tesislerimiz içerisine giriş yapan ziyaretçiler ve bağlı ortaklık çalışanları) ve iletişim halinde olunan üçüncü kişilerden (resmi kurum ve kuruluş çalışanı, danışanlar, akademisyenler, potansiyel tedarikçiler, cari tedarikçiler, kampanya katılımcıları ve diğer üçüncü kişiler) toplanan, işlenen, depolanan ve arşivlenen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak aşağıdaki sekiz adet ilke ile korunmasını taahhüt etmekteyiz;

Kişisel Veriler;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak toplanmakta, işlenmekte, depolanmakta ve arşivlenmektedir.

 • Belirli, meşru ve açık amaçlar için işlenmektedir.

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

 • Doğruluğu ve güncelliği konusunda azami gayret gösterilmektedir; bu doğrultuda toplanırken doğru veriler toplanmakta ve verilerin güncelliğinin devamlılığı sağlanmaktadır.

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

 • İşlenirken veri sahiplerinin hak ve talepleri dikkate alınmaktadır. Veri sahibinin hakları kanunun 11. maddesinde öngörülen şekliyle;

  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme.
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmeyi talep etme.
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
  • KVKK veya bu politika uyarınca işlenmesi için hukuka uygun bir gerekçe veya dayanak bulunmayan kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
  • İsteği üzerine yapılan düzeltme veya silme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  İlgili kişi, KVKK’nin 11. maddesinde yer alan hakları (silme, işlenip işlenmediğini öğrenme, aktarılan 3. Kişileri öğrenme ve 11. Maddede sayılan diğer haklar) ile KVKK uygulanmasıyla ilgili taleplerini aşağıda belirtilen yöntemlerle iletebilecektir;
  -    Sepetçiler Kasrı, Hocapaşa Mah. Kennedy Cad. No:3 Fatih/İstanbul adresine Elden Kimlik Teyitli Şahsen Başvuru,
  -    turkiyeyesilaycemiyeti.genelmudurlugu@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine başvuru,
  -    Sepetçiler Kasrı, Hocapaşa Mah. Kennedy Cad. No:3 Fatih/İstanbul adresine noter vasıtasıyla başvuru,
  -    info@yesilay.org.tr adresine başvuru (E-posta ile yapılan başvurularda kurum kimlik teyidi için kimlik teyidi güvenlik sorusu sorulabilir.)

  İlgili kişi taleplerinin alınması sonrası aşağıdaki işlemler yapılır;
  - Talebe ilişkin kimlik teyidinin yapıldığı kontrol edilir.
  -    Talep incelenir.
  -    Talebin standart talep olarak sınıflandırılan bilgi talebi, bilgi değişikliği talebi ve silme taleplerinden herhangi biri olup olmadığı kontrol edilir.
  -    Talep standart bir talep ise talep kapsamında ilgili olduğu tespit edilen birim ile görüşerek kişisel verisi işlenen gerçek kişinin hangi gruba (danışan, üye, gönüllü, bağışçı, çalışan, 3.taraf vb.) girdiği tespit edilir.
  İlgili kişinin  KVKK’nin 11. Maddesine istinaden verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etmesi durumunda; Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa kişisel veriler silinir, anonim hale getirilir veya yok edilir.

 • İşlenirken teknik ve idari anlamda veri güvenliğine ilişkin gerekli tedbirler alınmaktadır (Gerekli fiziksel, çevresel ve sistemsel tedbirlerin alınması).

 • Veri paylaşılırken kanuni istisnalara uygun olarak veya açık rıza alınarak paylaşılır. İç tarafların ve üçüncü kişilerin kişisel verileri yukarıdaki sekiz adet ilkeye uygun olarak Cemiyetimiz tarafından toplanır, işlenir, depolanır ve arşivlenir.
   

KARTVİZİT AYDINLATMA METNİ
Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda temin edilen “ad-soyad, telefon numarası, e-mail, adres, unvan, kurum adı” gibi kişisel verileriniz faaliyet gösterdiğiniz çalışma alanlarında tarafınızla iletişim kurulması, hediye ve çiçek gönderiminin sağlanması amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-d maddesi uyarınca alenileştirme ve 5/2-f maddesindeki meşru menfaat hukuki sebepleri uyarınca işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Türkiye Yeşilay Cemiyeti kişisel verilerinizi hediye ve çiçek gönderiminin sağlanması, Yeşilay promosyon ürünleri, kitap, dergi gönderimi için tedarikçilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Türkiye Yeşilay Cemiyeti kişisel verilerinizi çalışanlarımıza veya yetkililerimize elden kartvizit teslim etmeniz veya çeşitli yöntemler ile kartvizit bilgilerinizi tarafımız ile paylaşmanız durumlarında toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti‘ ne başvurarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne iletmeniz durumunda Türkiye Yeşilay Cemiyeti talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.