Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bu politika ile tüm iç taraflardan (yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetim kurulu, bilim kurulu, aday çalışanlar, çalışanlar, çalışan aile üyeleri, aday stajyerler, stajyerler, üyeler, gönüllüler, bağışçılar, sözleşmeli çalışanlar, tesislerimiz içerisine giriş yapan ziyaretçiler ve bağlı ortaklık çalışanları) ve iletişim halinde olunan üçüncü kişilerden (resmi kurum ve kuruluş çalışanı, danışanlar, akademisyenler, potansiyel tedarikçiler, cari tedarikçiler, kampanya katılımcıları ve diğer üçüncü kişiler) toplanan, işlenen, depolanan ve arşivlenen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak aşağıdaki sekiz adet ilke ile korunmasını taahhüt etmekteyiz;

Kişisel Veriler;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak toplanmakta, işlenmekte, depolanmakta ve arşivlenmektedir.

 • Belirli, meşru ve açık amaçlar için işlenmektedir.

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

 • Doğruluğu ve güncelliği konusunda azami gayret gösterilmektedir; bu doğrultuda toplanırken doğru veriler toplanmakta ve verilerin güncelliğinin devamlılığı sağlanmaktadır.

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

 • İşlenirken veri sahiplerinin hak ve talepleri dikkate alınmaktadır. Veri sahibinin hakları kanunun 11. maddesinde öngörülen şekliyle;

  İlgili kişi, KVKK’nin 11. maddesinde yer alan hakları (silme, işlenip işlenmediğini öğrenme, aktarılan 3. Kişileri öğrenme ve 11. Maddede sayılan diğer haklar) ile KVKK uygulanmasıyla ilgili taleplerini aşağıda belirtilen yöntemlerle iletebilecektir;
  -    Sepetçiler Kasrı, Hocapaşa Mah. Kennedy Cad. No:3 Fatih/İstanbul adresine Elden Kimlik Teyitli Şahsen Başvuru,
  -    turkiyeyesilaycemiyeti.genelmudurlugu@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine başvuru,
  -    Sepetçiler Kasrı, Hocapaşa Mah. Kennedy Cad. No:3 Fatih/İstanbul adresine noter vasıtasıyla başvuru,
  -    info@yesilay.org.tr adresine ya da bu linke tıklayarak açılacak formu doldurarak başvuru (E-posta ile yapılan başvurularda kurum kimlik teyidi için kimlik teyidi güvenlik sorusu sorulabilir.)

  İlgili kişi taleplerinin alınması sonrası aşağıdaki işlemler yapılır;
  - Talebe ilişkin kimlik teyidinin yapıldığı kontrol edilir.
  -    Talep incelenir.
  -    Talebin standart talep olarak sınıflandırılan bilgi talebi, bilgi değişikliği talebi ve silme taleplerinden herhangi biri olup olmadığı kontrol edilir.
  -    Talep standart bir talep ise talep kapsamında ilgili olduğu tespit edilen birim ile görüşerek kişisel verisi işlenen gerçek kişinin hangi gruba (danışan, üye, gönüllü, bağışçı, çalışan, 3.taraf vb.) girdiği tespit edilir.
  İlgili kişinin  KVKK’nin 11. Maddesine istinaden verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etmesi durumunda; Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa kişisel veriler silinir, anonim hale getirilir veya yok edilir.

  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme.
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmeyi talep etme.
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
  • KVKK veya bu politika uyarınca işlenmesi için hukuka uygun bir gerekçe veya dayanak bulunmayan kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
  • İsteği üzerine yapılan düzeltme veya silme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • İşlenirken teknik ve idari anlamda veri güvenliğine ilişkin gerekli tedbirler alınmaktadır (Gerekli fiziksel, çevresel ve sistemsel tedbirlerin alınması).

 • Veri paylaşılırken kanuni istisnalara uygun olarak veya açık rıza alınarak paylaşılır. İç tarafların ve üçüncü kişilerin kişisel verileri yukarıdaki sekiz adet ilkeye uygun olarak Cemiyetimiz tarafından toplanır, işlenir, depolanır ve arşivlenir.

 • Hesap Silinmesi ile ilgili kuruma gelen elektronik talepler yukarıdaki aşamalardan geçerek neticelenmeden, talebin iptali mümkündür.

KARTVİZİT AYDINLATMA METNİ
Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda temin edilen “ad-soyad, telefon numarası, e-mail, adres, unvan, kurum adı” gibi kişisel verileriniz faaliyet gösterdiğiniz çalışma alanlarında tarafınızla iletişim kurulması, hediye ve çiçek gönderiminin sağlanması amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-d maddesi uyarınca alenileştirme ve 5/2-f maddesindeki meşru menfaat hukuki sebepleri uyarınca işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Türkiye Yeşilay Cemiyeti kişisel verilerinizi hediye ve çiçek gönderiminin sağlanması, Yeşilay promosyon ürünleri, kitap, dergi gönderimi için tedarikçilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Türkiye Yeşilay Cemiyeti kişisel verilerinizi çalışanlarımıza veya yetkililerimize elden kartvizit teslim etmeniz veya çeşitli yöntemler ile kartvizit bilgilerinizi tarafımız ile paylaşmanız durumlarında toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti‘ ne başvurarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne iletmeniz durumunda Türkiye Yeşilay Cemiyeti talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Mobil Uygulama Kullanıcı Aydınlatma Metni

Türkiye Yeşilay Cemiyeti (Bundan böyle “YEŞİLAY” olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Bu kapsamda bırakabilirsin mobil uygulamasına giriş yap sekmesinden bilgileri doldurmanız durumunda “ad, soyad, cinsiyet, telefon, cep telefonu, e-posta adresi, doğum tarihi, ikamet edilen şehir, uygulamaya yüklemeniz durumunda fotoğraf, sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgiler (facebook, instagram, Google), sigara kullanımına ilişkin bilgiler (kaç yıldır sigara kullandığı, , günlük sigara kullanım bilgisi, bırakma isteği, bırakma girişimi, günlük ilk sigara kullanım bilgisi, yasak alanlarda sigara kullanmama motivasyonu, bırakma hedefi, sigara kullanımına bağlı duygu durumları, sigara bırakma motivasyonuna bağlı harcama alışkanlıkları)   gibi kişisel verileriniz dernek amaçları doğrultusunda tütün bağımlılığı ile mücadele etmek, vatandaşlarımızın tütün/sigara bağımlılığından kurtulmalarına yardımcı olmak, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlara yardımcı olacak ve motivasyon sağlayacak bir araç sağlanması bu kapsamda mobil uygulamanın tarafınızca kullanılması ve mobil uygulama üzerinden hesabınızın oluşturulması, hesabın yönetilmesi, dernek mobil uygulama ve diğer dernek faaliyetleri kapsamında tarafınız ile gerekmesi durumunda iletişim kurulması, tarafınızın dernek faaliyetlerine katılımın sağlanması ve dernek faaliyetleri hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-c ve 5/2-f maddelerindeki sözleşmenin ifası ve meşru menfaat hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
YEŞİLAY, bırakabilirsin mobil uygulaması kullanıcı hesabının oluşturulması ve mobil uygulamanın tarafınızca kullanımının sağlanması, doğrulama sms ve e-mail lerinin gönderilmesi, tütün bağımlılığından kurutulmaya yardımcı olunması sebebiyle sınırlı olarak işlenen kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar ile, Yeşilay gerekmesi durumunda birlikte çalıştığı dernekler/vakıflar, Türkiye Yeşilay Vakfı, Yeşilay Danışmanlık ve Pazarlama Anonim Şirketi ile ve tedarikçi yazılımcı iş ortaklarıyla (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla),YEŞİLAY’ın haklarını savunması için paylaşılmasının zorunlu olması durumunda Yetkili Kamu Kurumları veya diğer üçüncü taraflar ile 6698 sayılı kanunun 5/2-e maddesindeki hukuki sebep uyarınca veya Kanunen Yetkili Kamu ve Özel Kurumlardan talep edilmesi durumunda 6698 sayılı kanunun 5/2-ç maddesi uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında kişisel verilerinizi paylaşılabilecektir.

Mobil uygulamamız üzerinden uygulama içinde imkan verilen alanlar/süreçler sizin tarafınızdan sosyal medya hesaplarınızda paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
YEŞİLAY
kişisel verilerinizi bırakabilirsin mobil uygulaması ‘giriş yap’ sekmesinden bilgileri doldurmanız durumunda, kullanıcı hesabının oluşturulması ve devamı işlemlerinin yürütülmesi kapsamında ve tarafımız ile iletişime geçmeniz gibi durumlarda toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda kanuna uygun bir şekilde sınırlı süre muhafaza edilecek ve süresi sonunda imha edilecektir. Kişisel Verileriniz Yesilay.org.tr domaninin bulunduğu sunucuda, çeşitli veritabanlarında kaydedilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak YEŞİLAY’a başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak YEŞİLAY ’a iletmeniz durumunda YEŞİLAY talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, YEŞİLAY Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için “www.yesilay.org.tr” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.