Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi

KURUMSAL İLETİŞİM POLİTİKAMIZ

Yeşilay, kurumun ilişki içinde olduğu tüm paydaşlarıyla sinerjik bir iletişim yönetimi sürdürmek hedefiyle merkezî bir anlayış benimser. Tüm iletişim çalışmaları, Yeşilay’a katacağı değerler gözetilerek vizyon, misyon, strateji, ve kurumsal kimlikle uyum içerisinde geliştirilir.

 • Yeşilay hem iç hem de dış paydaşlarıyla sürekli etkileşim hâlinde dinamik bir iletişim kurmayı hedefler, bu hedef doğrultusunda stratejik iletişim süreçlerinin bütünlüklü yürütülmesini gözetir. Bu bağlamda, faaliyetlerimizi insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, millî ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak bağımlılıklarla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduğumuz bilinciyle iletişim yürütürüz.

 • Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak kamu yararını gözetir, sorumluluk bilinciyle kamuoyu desteğinin sürdürülmesi için azami gayreti gösteririz.

 • Cinsiyet, din, mezhep, ırk, medeni hâl, siyasal düşünce, engellilik durumu, sosyal sınıf farkı, felsefi inanç ve benzeri, görünür olan ya da olmayan sebeplere dayalı ayrım yapmadan, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesine dayalı olarak çalışmalarımızı yürütürüz.

 • Paydaşlarımızla iletişimimizi en üst seviyede tutmak için yenilikçi yöntemleri kullanır, yeni girişimler öneririz. Tüm iletişim kanallarını etkin kullanırız.

 • Fikrî mülkiyet haklarına saygı gösteririz, faaliyetlerimiz kapsamında diğer kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen bilgi ve belgeleri kullanırken telif haklarına riayet ederiz.

 • İletişim çalışmalarımızda yasaklayıcı değil kapsayıcı bir dil ve anlayışla hareket ederiz.

 • Özel hayatın gizliliği ve mahremiyet hakkı ilkesini benimseriz.

 • Yeşilay'ın kurumsal itibarının korunması ve geliştirilmesi, iş hedeflerine ve sosyal sorumluluklarına uygun bir biçimde yönetilmesi açısından, iç ve dış iletişimini tutarlı, sürekli ve şeffaf sürdürürüz.

 • Kamuoyu ve medya ile ilişkilerimizde şeffaflığın gözetilmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda, ulusal/uluslararası medya ve medya organlarını kamuoyunu bilgilendirmeye çalışan kuruluşlar olarak kabul ederiz.

 • Kurum içi etkin iletişime ve iş birliğine önem veririz. Tüm birimleri dinler, taleplerini doğru analiz eder, birlikte çözüm üretiriz.

 • İç iletişimin önemine inanırız, motive edici, paylaşımcı projeler hazırlar ve uygulamalar geliştiririz.

 • Periyodik kamuoyu araştırmaları yaparak ve yapılan araştırmaları takip ederek toplumsal nabzın tutulmasını sağlarız.

 • İletişim çalışmalarımızda verileri analiz eder, raporlar ve karar destek sistemlerimizde birer “girdi” olarak kullanırız. İç görü olarak; Yeşilay Bilim Kurulu’nun ve bilimsel araştırmaların raporlarını, görüşlerini kullanırız.

 • Bağımlılıklar konusunda oluşan içeriklerin ulusal ve uluslararası arenada paylaşımına dair çaba sarf ederiz. Politikaların yönlendirilmesi süreçleri kapsamında proaktif iletişim çalışmaları yaparız.

 • Dünya ve ülke gündemini, çalışma alanımızdaki gelişmeleri analiz eder ve bu gelişmelere göre Yeşilay'ın iletişim faaliyetlerinin yürütülmesini koordine ederiz.

 • Yeşilay’ın tüm alanlarda üst düzeyde ve en etkin şekilde temsil edecek etkinliklerin düzenlenmesini sağlar, katıldığımız etkinliklerde Yeşilay temsiliyeti ve saygınlığını her şeyin üzerinde tutarız.

 • Faaliyetlerimiz, etkinliklerimiz ve çalışma alanımızla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek, bilinirliği ve duyarlılığı artırmak amacıyla yazılı, görsel ve dijital kitle iletişim araçlarını etkin olarak kullanırız.

 • Kurumun varlığını tanıtmak amacıyla; sürekli, dürüst, içten ve yaygın olarak iletişim kanallarıyla, tüm faaliyetlerimizi yesilay.org.tr web sitesinde ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılırız.