Kurumsal

STRATEJİK PLAN

STRATEJİK PLAN

21. yüzyılın başından bu yana ülkemizde yaşanan sosyoekonomik gelişmeler sivil toplum alanını da önemli ölçüde etkilemektedir. Karar alma süreçlerindeki katılımcılık başta olmak üzere sivil toplumun politika yapımından toplumsal kabullere kadar etki eden bir aktör olarak öne çıkması sahada faaliyet yürüten köklü STK’lara öncü olma rolünü yüklemektedir. Yeşilay asırlık geçmişi ve bağımlılıkla mücadelede ülkemizde kapasite merkezi olarak sayılan yapısı ile 2014- 2016 Stratejik Plan döneminde sivil aktör olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Bu dönemde kurumun kapasite geliştirme aşamaları tüm paydaşların profesyonel veya gönüllü katkılarıyla hızlı bir şekilde aşılmış ve 100. yılına doğru ülkesel hedeflere katkı sunan bir kurum ortaya çıkarılmıştır.

Bağımlılığın gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini her zamankinden daha fazla tehdit ettiği bu dönemde sivil toplum aktivizmini temel alan Yeşilay’ın varlığı birçok açıdan kıymet taşımaktadır. Önceki plan döneminde kurumun sivil toplum temsilcisi olarak kamu politikalarına katkı sunması, uyuşturucu ve tütünle mücadele başta olmak üzere tüm alanlarda kamu politikalarına toplum katılımcılığının sağlanması ülkemizde sivil toplum eksenli değişime önemli bir etki olarak değerlendirilmektedir. Bu süreçte hem kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hem de operasyonel yetkinlikte elde edilen kazanımlar yeni plan döneminde ülkemiz adına dünyaya örnek olan yeni adımları, sivil toplum adına ise daha güçlü adımlarla, daha yüksek sesle gelen bir değişimi ifade etmektedir.

Yeşilay 2017-2019 kurumsal stratejik planı temelde önceki dönem kazanımlarını kalite anlayışı içerisinde ülkemize fayda sağlayan sürdürülebilir yapılara dönüştürmeyi amaçlayan bir bakış açısı ile oluşturulmuştur. Plandaki analiz arka planı ve katılımcılık unsurları bu alanda sivil toplum örgütlerinin profesyonel dönüşümüne de örnek olabilecek niteliktedir. Vizyon, misyon ve değerlerimiz bizleri yeni başarılara taşıyan ana motivasyon kaynağımız olmakla birlikte belirlenen stratejiler bağımlılıkla mücadelede yolumuzu aydınlatan temel taşlardır. Bu çerçevede tüm taraflar için performans odaklı ve sivil toplum ruhunu taşıyan içerikler Yeşilay çalışanlarının gönüllü profesyonellik yaklaşımını da yansıtmaktadır.

Yeni stratejik planımız Yeşilay’ı yeni bir yüzyıla hazırlamakta temel kaynağımız olmanın yanında daha sağlıklı bir gelecek için kurumsal görevlerimizi de bizlere sunmaktadır. Bu çerçevede 2017-2019 Stratejik Planını sizlere sunmuş bulunmaktayız.

DOKÜMANLAR

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ 2017 / 2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ 2014 / 2016 STRATEJİK PLANI