Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1048
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

Yusuf DURAN

Ergenlikte pozitif farkındalık deneyimine sahip olan gençlerin sağlıklı iletişim kurabildiğini belirten Dr. Araştırma Görevlisi Neslihan Yaman’a göre duygularını fark edebilen, düzenleyebilen ve “hayır” deme becerisi geliştirmiş olan gençler bağımlılıklardan uzak durma noktasında daha başarılı oluyor.
 
Farkındalık nedir? Ergenlik çağında bir genç  için farkındalığın öneminden bahsedebilir misiniz?
Farkındalığı, kısaca “içinde bulunduğumuz anda olmak” şeklinde tarif edebiliriz. Yani bu duygularımızın ve zihinsel performansımızın farkında olmak, aynı zamanda onları kontrol edebilmek anlamına gelir. Bir diğer ifadeyle, dikkatin anlık yaşantılara odaklanması ve içsel deneyimlerin gözlemlenmesini kapsayan zihin ve beden pratiği olarak da ifade edebiliriz. Farkındalık anlarında tüm duyumlarımıza dikkatlice odaklanılabilir, geçmiş veya gelecekteki deneyim veya duyguların esiri olmadan “şimdi ve burada” olunabilir. Farkındalık anları yargılamadan uzak ve kabullenmenin yer aldığı deneyimleri içerir.

Fırtınalı bir dönem olarak da adlandırılan ve bireyselleşmenin ilk adımlarının atıldığı ergenlik dönemindeki bireylerin kendini daha iyi tanıyabilmesi, kendindeki değişimleri fark edip uyum sağlayabilmesinde artan farkındalık deneyimlerine ihtiyaç vardır. Bu noktada, farkındalık düzeyinin artması, kişinin farklı durumlar karşısındaki tepki biçimlerinin çeşitlenmesi, böylelikle gerek hayatında gerekse ilişkilerinde farklı alternatifler keşfetmesi bakımından önemlidir. Sağlıklı iletişim ve ilişkilerin temel kaynaklarından biri de ergeninin hem kendinin hem de diğerlerinin duygu, düşünce ve davranışlarının farkında olabilmesidir.

Pek çok araştırma sonucu bize artan farkındalıkla birlikte olumlu duygularda, empati düzeyinde, motivasyonda, akademik başarıda, duyguların ve kaynaklarının farkına varabilmede, duygularını düzenleyebilmede artış olduğunu; buna karşın depresif belirtilerde, madde kullanımında, kaygı ve stres düzeyinde ise azalma olduğunu gösteriyor. Farkındalığın artırılmasıyla ilgili tekniklerin öğrenilmesi, bağımlılıktan kurtulma, bağımlılık sürecinde görülebilen ani öfkelenme ve saldırganlık içeren tutum ve davranışlar, içe dönüklük ya da davranış sorunlarından da uzaklaşmada işlevsel sonuçlar doğuruyor. Bu bakımdan söz konusu durumlarla yoğun karşılaşılan ergenlik dönemindeki farkındalık çalışmaları büyük önem kazanıyor.

“ERGENLİK BİR ARAYIŞ DÖNEMİDİR”

Ergenlerde ve gençlerde farkındalık nasıl sağlanır? Özgürlükler ve sorumlulukların sınırları nelerdir?
Bireyin kendisine dair farkındalık kazanması ve kendi özelliklerini tanıması kişilik gelişiminin önemli bir parçasıdır. Ergenlik dönemi de bu anlamda kişinin kendi özelliklerine dair arayış içinde olduğu bir evredir. Ergenlik dönemindeki bireylerle yürütülecek farkındalık çalışmalarında psiko-eğitsel çalışmaların yanında teoriyi pratiğe dökebilecekleri ve içselleştirebilecekleri terapötik bireysel yahut grup uygulamalarına ihtiyaç vardır. Özellikle okullara ve okullarda çalışan psikolojik danışmanlara bu anlamda çok iş düşüyor. Öncelikle psikolojik danışmanların kendilerine yönelik düzenlenecek hizmet içi eğitimlerle ergenlik dönemindeki bireylerde farkındalık üzerine desteklenmesi, ardından öğrencileri bu konuda uygulamalı çalışmalarla desteklemeleri yerinde olacaktır.

“ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK BİRBİRİNİ TAMAMLAR”

Gençler ve ergenler özelinde değerlendirdiğinizde özgürlük ve sorumluluk kavramlarıyla ilgili neler söylersiniz?
Özgürlük genel anlamıyla, belirli sınırlar dahilinde diğerlerinin özgürlüklerini kısıtlamadan kişinin dilediğini yapabilmesidir. Sorumluluk ise kişinin tüm yapıp ettiklerinin ürettiği sonuçlarıyla birlikte sahiplenmesi ve sonucuna rıza göstermesi durumudur. Özgürlük ve sorumlulukların sınırlarını içsel ve dışsal kaynaklar bakımından iki türlü ele alabiliriz. İçsel kaynaklarda, her şeyden önce kişinin yapıp ettiklerinden kendisinin sorumlu olması durumu karşımıza çıkar. Bu bakış açısında özgürlüğün temelinde kişiye ait içsel süreçlerden bahsedebiliriz. Fakat yapıp ettiklerimizden her şeyden önce kendimizin sorumlu olduğu düşüncesi, toplumsal bağlardan yalıtılmış soyut bir bireyciliği de işaret ediyor. Bu da, diğerlerine karşı sorumluluğu arka plana atabiliyor. Dışsal kaynaklar ise özgürlüğün gerçekleşmesinde diğerlerinin varlığına duyulan ihtiyacı işaret eder. Bu da kişinin kendi sorumluluğunu üstlenmesinin önüne geçen, onu pasif konumda tutan bir süreçtir. Dolayısıyla özgürlük ve sorumlulukları birbirinden ayırmadan birbirinin tamamlayıcısı olarak görmek gerekir. Zira biri olmadan diğerinin varlığından bahsetmek mümkün değildir. Bu bakımdan, ergenlikteki özgürlüklerin sınırları kişinin ne kadar sorumluluk üstlenebileceğiyle doğru orantılıdır.

“FARKINDALIK KORUYUCU FAKTÖRDÜR”

Farkındalık ile madde bağımlılığı arasında nasıl bir etkileşim vardır?
Madde kullanımının başlangıcı ve devamını etkileyen önemli etmenlerden biri etkisiz baş etme mekanizmalarıdır. Bu sebeple, bağımlılık öncesi bireylerin duygularını etkin bir biçimde düzenleyebilmesinin ve farkındalıklarının gelişmiş olmasının koruyucu faktör olduğunu söyleyebiliriz. Kendini tanıyabilme yolculuğunda birçok yol mevcut olmakla birlikte, farkındalık geliştiren, duygularını fark edebilen ve düzenleyebilen kişilerin doğru istikamette olduğunu söyleyebiliriz. Bu da kişinin maddeyi kullanma davranışını ve madde kullanım nedenlerini fark edebilmesini, tekrar başlamamak için neler yapabileceğinin yolarını keşfetmesini mümkün kılar. Bu bakımdan, kişinin kendisini tanıması madde kullanımının sonlandırılması mücadelesinde önemlidir. 

KİMLİK OLUŞUM SÜRECİ

Gençlerin kimlik sahibi olma sürecini açıklar mısınız?
Ergenlik, bireylerin bedensel, duygusal, bilişsel ve sosyal yönlerden kendi ilgi alanlarını ve becerilerini fark edip sağlıklı bir kimlik geliştirme çabasında olduğu bir evredir. Aynı zamanda “Ben kimim?”, “Diğerlerinin gözünde ben kimim?” gibi sorulara yanıt arandığı bir dönemdir. Bu evredeki temel gelişimsel süreci “kimlik oluşumu” olarak tanımlıyoruz. Kişi, bu dönemde bilişsel ve bedensel gelişiminin daha fazla farkına varır, bedenini tanımaya ve buna uygun bir kimlik belirlemeye yönelir. Bu süreci incelediğimizde, her gelişim evresinin kendinden önceki evrelerin etkisiyle oluştuğunu ve kendinden sonraki dönemleri de şekillendirdiğini görüyoruz. Önceki gelişim basamakları sağlıklı bir şekilde tamamlandığında daha sonraki evreler de benzer şekilde sürdürülebiliyor. Fakat önceki gelişim evrelerinde ulaşılması gereken temel kazanımlarda yoksunluk söz konusuyla, sağlıklı bir kimlik oluşumu da zorlaşıyor.

Kimlik oluşumun temelinde taklit ve özdeşim kurma yatar. Kişi, ilgisini çeken, beğendiği kişi ya da kişileri taklit yoluyla “Ben kimim?” sorusuna yanıt bulmaya ve kim olacağını belirlemeye çalışır. Diğer taraftan, toplumsal beklentiler de kimlik oluşumda belirleyici olabiliyor. Bu dönemde bireylerin içe dönebildiğini, kendileriyle daha fazla vakit geçirme istediği içinde olduğunu gözlemliyoruz. Bireyselleşme ve özerklik kazanmanın temeli olan bu davranışları sağlıklı bir kimlik oluşumunun belirleyicisi olarak düşünebiliriz. Kimlik gelişiminde bir keşif süreci olan bu dönemde tam anlamıyla bir ayrışma gerçekleşmese de bireylerin aileye bağımlılıktan uzaklaştığını söyleyebiliriz. Akran ilişkilerinin, aile ilişkilerinden daha öncelikli tutulması bunun önemli göstergelerinden biri. Bunun yanında sigara, alkol, madde kullanımı gibi yeni deneyimlere hatta risk alma davranışlarına yönelmenin ergenlik döneminde oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. Bu dönemin başarıyla atlatılmaması kimlik karmaşasını da beraberinde getirebiliyor.

“DOĞRU ROL MODEL DAVRANIŞI ÇOK DEĞERLİ” 

Gençlerin kendilerini daha iyi anlama ve ifade etmelerine, özgüven ve öz değer oluşturmalarına nasıl yardımcı olunabilir?
Gençlerin yüz yüze kaldıkları temel problemlerin pek çoğu toplum içindeki durumlarını belirleyememiş ve rollerini bulamamış olmalarıyla ilişkili. Ergenlerin kendilerini olduğu gibi, yargılamadan kabul eden, sevgi, saygı gösteren, güvenen ve destekleyen özdeşim modelleri ile karşılaşması, sağlıklı bir kimlik gelişiminde, bunun yanında özgüven ve öz değer oluşturulmasında oldukça önem taşıyor. Yani burada gençlere öncülük eden büyüklerin gördükleri yanlışları yalnızca sözle veya nasihatle düzeltmeleri yerine onlara güzel örnekler sunan birer rol model olma gayretlerinin çok daha değerli olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda, karar alma durumlarında ergen bireylerin görüşlerinin alınması, yapılacak eleştirilerin incitici olmayacak şekilde yapılması, ilgi ve yeteneklerinin desteklenmesi, hayallerinin saygıyla karşılanması özgüven ve öz değer oluşumda önemli destekleyiciler arasındadır diyebiliriz.

YAŞA UYGUN KURALLAR VE SAĞLIKLI İLETİŞİM

Ergenlik döneminde ebeveynler kuralları nasıl belirlemeli? Gençlere nasıl sınırlar koyulmalı?
Erken yaşlardan itibaren ebeveynlerin çocuklarına neyin faydalı, neyin önemli olduğu konusundaki rehberliği çocuklar açısından önemli bir ihtiyaç. Ergenlik dönemi, bireylerin kurallara uymakta zorlandığı bir evredir. Öncelikle ebeveynlerin ergenlik döneminin temel gelişimsel özelliklerini bilmesi önemli. Böylelikle yaşa uygun kurallar belirleyebilmeleri ve çocuklarıyla uygun iletişim yollarını kullanabilmeleri de kolaylaşıyor. Ergenlik döneminde ebeveynlerin kuralları, makul ve uygulanabilir, tutarlı, baskı ve ısrardan uzak nitelikte olmalıdır. Kuralların ebeveyn ve çocuğun konuşarak ve herkesin isteklerini paylaşabildiği bir iş birliği düzleminde belirlenmesi ve sonrasında alınan kararlarla ilgili tutarlı olunması önem taşıyor. Bu sebeple, herhangi bir karar alma, kural belirleme, sınır koyma durumlarında ergenin de sürece dahil edilmesine ve söz hakkına sahip olmasına ihtiyaç olduğunu belirtmek önemlidir. Bir sonraki adımda ise son söz her ne kadar ebeveynde olsa da kuralların yahut sınırların sebepleri anlatılmalı, ergenlerin mevcut durumla ilgili duygu ve düşünceleri alınmalıdır. Ayrıca kuralların olabildiğince az sayıda, olabildiğince açık ve net olması gerekiyor. Bir diğer önemli husus, belirlenen kuralın ihlali ya da sınırların aşılması halinde görmezden gelinmemesidir. Sınırın net olmadığı ve aşılabildiği görüldüğünde bu durum davranışın tekrarlanmasının önünü açacaktır. Önceden yani kuralların belirlenmesi aşamasında kurala uyulmaması ya da sınırın aşılması durumunda neler olabileceğinin belirlenmesi, ergenin davranışlarının sonuçlarını önceden görmesini sağlayabilir. Böylelikle cezalandırmadan uzak bir yöntemle süreç daha işlevsel bir şekilde yürütülebilir.

“ ‘HAYIR’ DİYEBİLMEK TEHLİKELERDEN KORUR”

Ergenlikte “hayır” diyebilmenin öneminden bahsedebilir misiniz?
Kültürümüzde “hayır” diyebilme kabul edilmesi güç, kimi zaman da bencillik olarak tanımlanabilen bir eylem. Halbuki “hayır” diyebilmek öğrenilen yahut öğretilebilen önemli bir sosyal beceridir. Erken yaşlarda “hayır”ı sıklıkla kullanan çocukların zamanla aileye, topluma uyumunun kolaylaşması adına bu söylemlerinin “evet” üzerinden dönüşüme uğradığını veya uğratıldığını görüyoruz. Halbuki buradaki dönüşümün yol açabileceği risklerin farkındalığına ihtiyaç var. Öncelikle gencin kendini tanıması, kendini tehlikelerden koruması, istenmedik durumlar karşısında “hayır” diyebilmesi önceliklerimiz arasında olmalı. “Hayır” diyebilme çocukluk evresinde gerek bedeni tanıma gerekse sınır koymada çocuklara yardımcı oluyor. Ergenlik dönemi üzerinden değerlendirecek olduğumuzda, bu evre arkadaşlık ilişkilerinin ön plana çıktığı, kişinin kendisini bu ilişkiler üzerinden tanımlamaya, kendi değer algısını şekillendirmeye çalıştığı bir evre aynı zamanda. Aynı zamanda akran baskısının da en çok deneyimlendiği evre. Ergen için arkadaşları tarafından kabul edilmek, sevilmek, takdir edilmek önemli bir ihtiyaç olabiliyor. Bununla birlikte, “hayır” diyebilme becerisinin varlığı, akran baskısına karşı koyma sürecini kolaylaştırıyor. Çocuklara imkan tanındığında “hayır” diyebilmek, ilk yıllarından itibaren hayatlarının önemli bir koruyucu becerisi olarak onlara eşlik edebiliyor.

“ÖNCE AİLELER ‘HAYIR’ DİYEBİLMELİ”

Bizim kültürümüzde “hayır” diyebilmek maalesef çok kabul edilen bir durum değil. Gençlerimiz “hayır” diyememekten nasıl kurtulur?
Ergenlik dönemindeki bireyler üzerinden ele aldığımızda, “hayır” diyebilme becerisinin kazandırılmasında ya da geliştirilmesinde ailelerle iş birliği önemli. Ailelerin bu konuda bilgilendirilmesi, önce kendilerinin “hayır” diyebilme becerilerinin artırılması ve çocuklarına model olmalarının sağlanması gerekiyor. Bunun yanında, çocuklara yerinde ve zamanında verilen “hayır” cevabı; ilerleyen yıllarda “hayır” denilmesi gereken durumlarda çocuğun bunu ifade edebilmesini ve kendini olumsuz yaşantılardan korumasını sağlayacak; aynı zamanda başkalarının “hayır” yanıtına saygı duymasını kolaylaştıracak. Diğer taraftan, bir durum karşısında “evet” demeden önce durup düşünme, düşünmek için süre isteme, “evet” ya da “hayır” demenin olası sonuçlarına odaklanma ve sonrasında cevaplama kullanılabilecek stratejiler arasında. Bu stratejilerin geliştirilmesi için okullarda ergenlerle çalışmalar yürütülebilir. Kendi kimlik oluşumunu gerçekleştirdikleri ergenlik evresinde özellikle istismar, alkol ve madde bağımlılıkları, zorbalık, şiddet gibi riskler karşısında “hayır” diyebilme becerisini artırmada okullarda yürütülecek uygulamalara ihtiyaç duyuluyor. Üzerinde durduğumuz farkındalık çalışmaları bu anlamda oldukça faydalı. Kişi “evet” ya da “hayır” dediğinde bedeninde neler olduğunu, kendisini nasıl hissettiğini, ortaya çıkan sonuçların kendisini nasıl etkilediğini daha kolay fark edebiliyor. Bu noktada da, “hayır” diyebilme becerisi daha kolay gelişebiliyor. 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NESLİHAN YAMAN KİMDİR?

Neslihan Yaman, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümündeki lisans eğitiminin ardından yüksek lisansını The University of Nottingham, School of Education, MA Counselling programında tamamlamıştır. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında tamamlayan Yaman, Yalova Üniversitesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikoloji Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. “Aile, ebeveynlik ve kültür, yetişkin eğitimi, çocuk istismarı ve ihmali, çocuklara ve ailelere yönelik erken müdahale programları, değerler eğitimi, evlilik ve aile içi uyum, evlilik ve değerler ilişkisi, etkili ebeveynlik, travma ve yas, bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalar, risk altındaki çocuklar ve aileler, çocuk psikolojisi, gelişim psikolojisi, okul öncesi eğitim, gelişimsel değerlendirme, psikolojik testler, narrative terapi, doğa terapisi, sanatla terapi, yaratıcı drama ve oyun terapisi ilgi alanları arasındadır.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019