Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1047
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Tayyib Kadak’a göre, “bağlanma”nın niteliği insanın kişiliğini oluşturup hayatına olumlu ya da olumsuz yönde bir rota çiziyor. Doç. Dr. Kadak, “Anne-babası ile güvenli bağlanma ilişkileri kuramayan gençler madde kullanmaya daha yatkın olabiliyorlar.” diyor.

Çocukluktan yetişkinliğe uzanan dönemde “güvenli bağlanma” sürecini açıklar mısınız?
Güvenli bağlanmayı tanımlamadan önce bağlanma teorisinden ve Bowlby’den bahsetmeden olmayacağını düşünüyorum. Özetle bağlanma kuramı, sosyal bir varlık olan insanın çevresindekilerle kurduğu bağlantı üzerine inşa edilmiştir. Bowlby'e göre, “güvende hissetmek” ve emosyonel regülasyonu sağlamak için insanların diğer insanlara bağlanmaya ihtiyacı vardır. İlk bakıcıları ile girdikleri etkileşim aracılığıyla çocuklar, kendilerinin ve başka insanların zihinsel temsillerini geliştirir ve bu temsiller duyguların ve davranışların düzenlenmesi ile kişiliğin gelişimini etkiler. Bowlby, temel bakıcılar ile kurulan zihinsel modellerin yaşam boyu sürdüğünü ve diğer önemli ilişkilerin de niteliğini etkilediğini öne sürer. Yine Bowlby’e göre herhangi bir fiziksel ve psikolojik tehditte bağlanma sistemi aktif olur ve kişi kendisine destek ve güven veren kişi ile olan ilişkisine yönelir. Bu yüzden de bağlanma sistemi her türlü stresöre karşı kaygı giderici ve duygulanım düzenleyici bir etki göstermektedir. Güvensiz bağlanma, psikopatoloji gelişim riskini artıran faktörlerden bir tanesidir. Bağlanmanın güvensiz oluşu, yetişkinlik döneminde anksiyete, depresyon, sınır kişilik bozukluğu, davranım bozukluğu, madde kötüye kullanımı, antisosyal kişilik bozukluğu ile ilişkilendirilmiştir.

GÜVEN TEMELLİ BİR BAĞ KURMANIN ÖNEMİ

Ailenin bu süreçteki rolü nedir?
Güvenli bağlanma sürecinin nasıl oluştuğunu anlatmaya çalışırsak, öncelikle dünyaya yeni gözlerini açmaya çalışan ve çaresiz şekilde bakıma, kollanmaya, beslenmeye, sıcak tutulmaya ihtiyaç duyan bebeğin anne ile kurduğu ilişkiye odaklanmak gerekir. Anne derken aslında bebekle ilgilenen ve birincil bakım vereni kastediyorum ve genelde de anne olduğu için anne diyorum. Temel bakım veren kişi, bebeğin hem fiziksel hem de ruhsal ihtiyaçlarını anlayıp gerekli olanları gereği kadar vermeye devam edebildiği sürece yaşamın ilk yılında bakım veren ile bebek arasında güven temelli bir bağ kurulur. Burada çocuğun beklentilerini anlayabilmek, sıkıntıları çözebilmek, acıktı ise karnını doyurmak, altını ıslattı ise bezini değiştirmek gibi en temel ihtiyaçlar yanında bebeği şefkatle sevmek, tensel temas ile bebeği teskin edebilmek, yaşadığı sancıları hafifletmeye çalışmak, bebeğin her daim yanında olduğunu hissettirebilmek gibi ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarını da “yeterince” karşılayabilmek önemlidir. Zaman içinde bebeğin, annesinden ayrışmaya başlayıp etrafını araştırırken, ara ara bakım verenini öncelikle fiziksel ama dahası iç dünyasında da yanında hissetmesi önemlidir. Örneğin, parkta oyun oynayan bir çocuk oyuna dalıp bir şeylerle meşgulken dahi ara ara annesine göz ucuyla bakarak yakınında mı diye gözetler.

Sanki çocuk ile annesi arasında görünmez bir ip ile belli bir mesafe korunmaktadır. Bu ip aslında bağlanmanın bir sembolü gibidir. “Güvenli bağlanma” zamanla, çocuk büyüdükçe çocuğun iç dünyasında bakım verenin sevgisini, güvenini hissetmesini ve çocuğun yalnız başına oynayabilmesini, okul veya başka bir alanda bir süreliğine yalnız kalabilmesini sağlamaktadır.

“BAĞLANMA ÖRÜNTÜSÜ YAŞAM BOYU DEVAM EDER”

Bağlanma davranışı bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde değişiklik gösterir mi?
Aslında temelde bağlanma davranışının değişmediğini söylersek yanlış olmaz; ancak her yaş ve dönemde bağlanma örüntüsünün görünümü farklılık arz etmektedir. Örneğin, güvensiz bağlanma örüntüsü gelişmiş bebekte annesinin yanında ayrılamama, ondan ayrı kaldığında hiç kimse tarafından teskin edilememe, ayrılma kaygısı belirtileri ortaya çıkarken; yetişkinlikte iş ya da yakın arkadaşları, eşi ya da sevdiği kişi ile yaşadığı sorunlarda uyumsuzluklar, sinirlilik, sürekli arama, sürekli beraber olma isteği, ulaşamadığında kötü şeyler olduğunu düşünme gibi durumlar görülebilir. Çeşitli örnekler bize, ilk dönemde kurulan bağlanma örüntüsünün etkisinin yaşam boyu sürdüğünü düşündürmektedir. Tabii kişilerin duygu, biliş ve davranışlarının farkındalığı arttıkça daha sağlıklı iletişim ve etkileşime girmeye çalıştıkları da görülmektedir.

Bağlanmanın bireyin kişiliğinin oluşmasındaki etkisi nedir?
Bağlanma, temel olarak kişinin ilk deneyimleriyle şekillendiği için, insanın kendisi, diğer insanlar ve dünya ile kuracağı etkileşimi derinden etkilemektedir. Bu nedenle, kişinin dünyaya gelirken getirdiği fıtri özelliklerinin daha zenginleşmesini sağlayabileceği gibi; mevcut olan özelliklerin güçsüzleşmesine de yol açabilir.

Bu nedenle de ister istemez insanların yaşları ilerledikçe çevre ve diğer insanlarla kurduğu ilişkilerde kaçıngan, tutarsız, aşırı düşkün, duygusal olarak mesafeli gibi farklı tutumlar izledikleri görülebilir. Aslında bu davranışların bebeğin ilk dönemde bakım vereni ile kurduğu bağlanmanın bir tezahürü olduğunu düşünebiliriz. Yani kişi her an, geçmişte yaşadığı güvensiz bağlanma örüntüsünün getirdiği duygusal iniş çıkışları farklı bağlamlarda yeniden deneyimler.

“BAĞLANMADA ‘GÜVEN’ ANA DUYGUDUR”

Bağlanma kavramı ile güven arasında nasıl bir etkileşim mevcut?
Bağlanma kuramında bakım veren ile kurulan ilişkinin temel duygusu ya da alametifarikası “güven”dir. Bebek ne kadar tutarlı, kapsanmış, korunmuş bir bakım alırsa o kadar güvenli bağlanma gerçekleşir. Tabii burada annenin kendi hayat öyküsünün getirdiklerinin de ister istemez ciddi bir etmen olduğunu unutmamak gerekir. Eskiler “Dedesi koruk yediğinde torununun dişi kamaşırmış.” derler. Ancak insan ruhu yapısı gereği dinamik olduğu için, her daim eskilerin kalıntısı etkisi altında kalsa da, yeni bir etkileşim ağında da var olmaya çabalar.

UYUMSUZLUK VE STRESLE BAŞA ÇIKAMAMA

Çocukluk döneminde yaşanan olumsuzluk ve güvensizlikler ileriki yaşlarda ne gibi hasarlara yol açıyor?
Güvenli bağlanma biçimine sahip gençler, aile ve arkadaşlarıyla daha fazla uyumlu, kendilerine ve başkalarına daha çok güvenen ve daha az sosyal problemler yaşayan kişilerdir. Güvensiz bağlanmada ise genç, daha az uyuma sahiptir ve kendi duygularını düzenlemede daha az beceriklidir. Stresle başa çıkması gerektiğinde daha az dayanıklıdır. Bağlanma kişinin sosyal ilişkilerdeki başarısını ve hayatın güçlüklerine uyum sağlama gücünü belirlemektedir. Güvensiz bağlanma biçimleri olan kaygılı/ikircikli bağlanma, anksiyete bozuklukları ve depresif bozukluklarla ilişkilendirilirken; kaçıngan bağlanma davranış bozukluğu gibi patolojilerle ilişkilendirilmiştir. Dağınık bağlanmanın (dezorganize/dezoryante) ise dissosiyatif bozukluklarla birlikteliğinden söz edilmiştir. Güvensiz bağlanma çocuğun çevreyi araştırma davranışına ket vurarak bilişsel gelişiminde olumsuzluğa yol açabilir. Özellikle dezorganize bağlanma örüntüsüne sahip çocukların zihinsel işlevlerinin gelişiminde bir azalma, kalıcı dil bozuklukları ve zayıf motor becerileri ve sosyal davranış görülmektedir. Bunun yanında panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu ve kronik ağrı bozukluğunun güvensiz bağlanma biçimiyle ilişkileri çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir.

Bağımlılık ve sonrasında bağlılık-bağımlılık ilişkisinden bahsedebilir misiniz?
Bağımlılık; kişinin bir maddeye veya eyleme ilişkin olarak kurmuş olduğu bir bağ içerisinde meydana gelen ve bireyin bağımlılık duyduğu maddeye ulaştığı zaman geçici bir rahatlama hissetmesi ve bir süreliğine iyi olmasıdır. Bağımlı kişi kullanmış olduğu nesneler ya da yapmış olduğu davranışlar üzerinde kontrolünü yitirir ve o olmadan hayatını sürdüremez. Bağımlılık tanımından anlaşılacağı üzere, artık yalnızca alkol, madde, tütün ve benzeri ürünlere bağımlılık değil, davranışsal bağımlılıkların da olduğunu belirtmek gerekir. Davranışsal bağımlılık içinde kumar oynama, bahis oynama, çevrim içi-çevrim dışı bilgisayar oyunu oynamanın yanı sıra akıllı telefon, internet, alışveriş gibi hayatın bir çok alanı yer alabilmektedir. Özetle bağımlılık, yoğun arzu duyma durumunun sürekli devam etmesi ve kişilerin bedensel, toplumsal, psikolojik ve finansal yönden tahrip edici neticeleri olmasına karşın maddeyi kullanmaya veya eylemde bulunmaya yönelme hali şeklinde ifade edilebilir.

AİLE HAYATI VE BAĞIMLILIKLAR

Madde kullanımına zemin hazırlayan risk faktörlerini dikkate alırsak, bireyin; aile durumu, aile içi ilişkileri, aldığı eğitim, sosyal çevresi bağımlılık davranışının görülmesine nasıl ve ne derecede etki eder? Madde kullanımı bozukluğunun altında yatan nedenlerden biri de genetik zemindir. Bu açıdan bakıldığında ailesinde madde kullanımı olan ergenlerde madde kullanımı daha sıktır. Bu duruma ek olarak bu ailelerde sosyoekonomik sorunlar, kaotik aile yapısı, aile işlevinde bozukluklar, duygusal ve fiziksel istismarlar, ihmal, aile içi çatışma ve şiddet sıklıkla gözlemlenir. Duygusal açıdan birbirlerini desteklemek yerine zarar verme hali sık görülür. Bu ailelerde genellikle akademik başarısızlık fazladır ve akademik ilgi azalmıştır. Kaotik ailede yetişen ergenler arkadaş çevresine daha yakın hissederken maalesef sıklıkla kendilerine zarar verecek bir çevrenin kucağına düşerler.

Ergenlikte görülen bağımlılıklarla bağlanma arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız?
Etiyolojisinde genetik ve çevresel etkenlerin yer aldığı madde kullanım bozukluğunda, bağlanma biçiminin de önemli olduğu belirtilmiştir. Örneğin, erken dönemde bakım verenle kurulan bağlanma biçiminin yetişkinlik yıllarında madde kullanımını öngörebileceği bildirilmektedir. Bireysel gelişime olumsuz etki eden etkenler bağımlılığa yatkınlığı artırır. Anne-babası ile güvenli bağlanma ilişkileri kuramayan gençler, riskli davranışlara özellikle de madde kullanmaya daha yatkın olabilirler. Bu noktada hem kendilerini rahatlatmak hem de sorunlardan kaçmak/kaçınmak için maddeye yönelebilirler. Madde deneyimleri olan ergenler ailesi ile sıcak, yakın, merhametli ve kollayıcı bir ilişki kuramadıklarında bağımlılığa daha kolay geçiş yapabilirler.

DOÇ. DR. MUHAMMED TAYYİB KADAK KİMDİR?

2005 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2011 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. Otizm, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocuk ve ergenlerde bilişsel gelişim üzerine bilimsel araştırmaları bulunmaktadır. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Tayyip Kadak, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi’dir. Doç. Dr. Kadak, evli ve bir çocuk babasıdır.

Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019