Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1078
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

İnci Neşeli ÖZOĞLU

Klinik Psikolog Pelin Çelik, kadına yönelik şiddette bağımlılık faktörünün etkisi ve şiddetin ortaya çıkmasını tetikleyen en önemli etken olarak bağımlılık konularını konuştuk.
 
Bağımlılıklar ile aile içi şiddet arasında bağlantı var mıdır?
Bağımlılık ve şiddet konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde iki konu arasında çift yönlü bir ilişki göze çarpar. Yani aile geçmişinde şiddet öyküsü olan bireylerde bağımlılık riski artabildiği gibi bağımlılık da şiddeti ve şiddet davranışlarını artırabilir. Çocuk yaşlardan itibaren bireyin içinde bulunduğu çevre, aile ve yaşadığı ortam, bireyin yaşantısını psikolojik, sosyal, ilişkisel anlamda yani hem kendisi hem çevresiyle olan ilişkisi anlamında etkiler. Mesela, farklı aile yapılarında yetişen ya da bağlanma stili gerçekleştiren bireylerde görülen davranışlar da farklılaşır. Bunu örnekle açıklamak gerekirse, aşırı baskıcı ve otoriter ailede yetişen çocuklarda kaygı bozukluğu, isyankâr davranışlar görülürken; koruyucu ve istekçi aile tutumu gibi çocuğun üzerine aşırı düşüldüğü durumlarda da yaşın ilerlemesiyle beraber bağımlılık, sorumluluk almakta zorluk ve ayrılık kaygısı gibi problemler yaşanabilir. Bunun yanı sıra ihmalkâr ve ilgisiz ailelerde yetişen çocukların bağımlılık geliştirme riskinin yüksek olduğu; demokratik ve güven verici çevrede yetişen çocuklarda ise yalnızca bağımlılık değil depresyon ve kaygı gibi diğer ruhsal problemlerin de daha az olduğu görülür. Demokratik ve izin verici-müsamahakâr ailelerde yetişen çocuklarda bağımlılık riski gelişse de ihmalkâr ailelere oranla daha yüksek oranda düzelebileceği düşünülebilir. Ayrıca güvenli bağlanma gerçekleştiren çocuk ve yetişkin bağlanma stillerine kıyasla güvensiz, kaygılı ve kaçıngan (insanlardan kaçan) bağlanan bireylerin, alkol ve maddeden davranışsal bağımlılıklara kadar risk geliştirebildiği görülür. Ebeveynlerin çocuğa gösterdiği tutumların yanı sıra birbiriyle olan ilişkileri, aile içi geçimsizlik, annenin ezilmişliği ve katı baba figürü çerçevesinde yetişen bireyler olmak, erkek cinsiyet, genç yaş grubunda olma, aile öyküsünde şiddet davranışının varlığı, çocukluk çağı travmasının varlığı, kötü sosyoekonomik duruma sahip olma, olumsuz yaşam olaylarını daha yoğun yaşama, kişilik bozukluğunun varlığı, tedaviye uyumsuzluk, bağımlılığın erken yaşta başlaması, geçmişte şiddet davranışının varlığı, intihar girişiminin varlığı gibi değişkenler şiddet davranışı için birer risk faktörü olarak saptanmıştır. Bunlara ek olarak alkol, madde kullanım bozukluğunun olması şiddet davranışını belirgin olarak artırır. Tüm bunların sonucunda da aslında her iki durum arasında yüksek bir ilişki olduğu, birbirini tetiklediği ortaya çıkar.

“Bağımlı kişilerde şiddet eğilimi yüksektir” denilebilir mi? Bağımlılık şiddetin ortaya çıkmasını tetikleyen bir etken midir? Neden?
“Her bağımlı birey şiddet uygular” gibi bir cümle kullanmak yanlış olsa da bağımlılığın şiddet ve daha birçok açıdan risk yaratma ve eğilim gösterme olasılığının yüksek olduğu ifade edilebilir. Bu alanda yapılan çalışmalara bakıldığında bağımlılığın gelişimi ve bağımlılık sürecinde kişinin kullandığı madde, maddenin türü, kullanım sıklığı, madde ya da alkol kullanım süresince yoksunluk ve entoksikasyon (alkol zehirlenmesi) gibi durumlarda şiddetin ortaya çıkabildiği görülmüştür. Bunun sebebi, bağımlılık doğası gereği ilk kullanımdan itibaren insan beyninde kullanımın artma isteği, kullanım arttıkça beyin fonksiyonlarının da etkilenmesiyle beraber önce birey sonrasında içinde bulunduğu yakın çevreden başlayarak aile, arkadaşlık ve iş çevresi gibi birçok alan ile olan ilişkileri etkilemektedir. Bunun yanında bağımlılığa ek olarak eğer kişinin başka herhangi bir komorbid hastalığı varsa, küçük yaştan itibaren riskli çevreye maruz kaldıysa tüm bu sebepler bireyleri etkilemekte ve buna bağlı olarak da şiddet davranışı ortaya çıkabilmektedir. Bu sebepten ötürü “Bağımlılık tek başına şiddeti etkiler” demek yetersiz kalır; bireylerin içinde bulundukları durum, ailedeki bağımlılık öyküsü, travmatik yaşantılar olup olmaması gibi durumlar da tetikleyici etkenler arasındadır.

Çocukluğunda bağımlılık nedeniyle şiddet gören bireylerin ileride şiddet uygulayan kişilere dönüşme olasılığı ne kadardır? Bunu engellemek için neler yapılabilir?
Çocukluk döneminde bireyin içinde yaşadığı ev ve aile ortamı çocuğun fizyolojik, davranışsal ve psikolojik gelişimi açısından büyük önem taşır. Bağımlı ailede büyüyen çocuklarda, yaşanan aile içi uyumsuzluk, daha fazla şiddete maruz kalma ve tanık olmaktan kaynaklı olarak çocukluk döneminden itibaren akademik başarıda düşüş, arkadaşlık ilişkilerinde zorluk, bağ kurmada güçlük, depresyon, anksiyete ve öz güven problemi gibi çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir. Bunların yanı sıra, küçük yaştan itibaren bazı davranış bozuklukları, okuldan kaçma ve kavga etme gibi çeşitli problemler de yaşanabilmektedir. Tüm bunlar da aslında hem bağımlılığın hem de şiddetin bireylerin hayatını küçük yaştan itibaren kısır döngü şeklinde nasıl etkilediğini göstermektedir.  Bu kısır döngü şeklindeki ilerleyişten kaynaklı olarak çocuk, ailede rol model aldığı davranışları ilerleyen süreçte kendi ailesini kurduğunda da yansıtabilmektedir. Özellikle stres ya da zorlu bir anda, duygu düzenleme becerileri, öfke ve stres ile başa çıkma gibi duygular öğrenilmediğinden ya da yetersiz olduğundan öfke, şiddet ve benzeri davranışlar daha yoğun bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu bireylerin yetişkinlik döneminde alkol, madde kullanım bozukluğu, depresyon ve kaygı gibi ruhsal bozuklukların yanı sıra; astım, alerji, romatizmal hastalıklar, amfizem, ülser, kardiyovasküler hastalıklar gibi hastalıkları da daha yüksek ve anlamlı oranda yaşayabildikleri görülmüştür. Bu sebeple bu gibi sorunların engellenmesi adına küçük yaşlardan itibaren okullarda buna yönelik olarak eğitim verilmesi ve önleme çalışmalarının yapılması, aile üyelerinin bilinçlendirilmesi ve destek alınması, çocukların uzman kişilere yönlendirilmesi bu sıkıntı ve problemleri azalabilir.

Bireyi şiddete en çok yönlendiren bağımlılık türü hangisidir?
Bağımlılık alanında yapılan çalışmalara bakıldığında “Şiddete en çok yönlendiren bağımlılık türü budur” ya da “En çok şu madde kişileri bağımlılığa yöneltir” gibi net bir bilgi bulunmuyor. Bununla beraber, şiddetle ilgili çalışmalara bakıldığında sıklıkla alkol ve madde kullanım bozukluğu ile yapılan çalışmalar olduğu, çocukların yaşanan durumlar sonucunda nasıl etkilendiğini gösteren çalışmalarda da alkol ve maddenin yanı sıra oyun, internet ve kumar gibi davranışsal bağımlılıklar da olabildiği görülebilmektedir. Yani aile içinde yaşanan olumsuz tutumlar ve aile içi şiddet, çocuk ve ergenlerde alkol ve maddenin yanı sıra davranışsal bağımlılıkların oluşması adına da etkili olmaktadır.  Maddelerin kimyasal etkilerine bağlı olarak kişinin daha agresif davranışlarda bulunabildiği, istek ve yoksunluk zamanlarındaki etkiye bağlı olarak çeşitli çatışmalar yaşandığı görülmektedir. Tüm bunlardan ötürü özellikle “En fazla şu madde şiddete yol açar” denilememekle beraber, maddenin ve alkolün kullanım sıklığı, kişinin yaşantısı ve kişilik özellikleri bütününde şiddet davranışının ortaya çıktığı görülmektedir.  

Madde kullanımı ve bireyin eşine sözlü şiddetiyle başlayan süreç, bağımlılığa ve fiziksel şiddete genelde dönüşüyor mu? İlk aşamada kadının atması gereken adımlar neler? Erken önlem almanın faydalarını da öğrenmek isteriz.
Bağımlılık ilk başlarda az kullanım ile başlayabilse de ne hızda gelişebileceği ve ne kadar sürede gelişebileceğinin bilinmemesi sebebiyle en baştan itibaren bu süreçte destek alınması büyük önem taşıyor. Şiddet durumlarında da sözel şiddet gibi başlayan durumlar olabilse de her zaman böyle bir ayrışma olmadığı, şiddet türlerinin bir arada görülebildiği, sözel ve fiziksel, duygusal ve psikolojik ya da hepsinin bir arada görülebildiği durumlar da olmaktadır. Bu durum, yaşanan sürece ve kişilerin aile dinamiklerine göre değişim göstermektedir. Buna bağlı olarak da hem kadınlar hem de çocuklar, şiddetin erken ve ileri dönem belirtilerine ve şiddet döngüsüne bağlı olarak, korku, öğrenilmiş çaresizlik ve destek istemekte sorun yaşayabilirler. Bu sebeplerden ötürü bağımlılık,  bağımlılığa bağlı şiddet durumları veya herhangi bir şiddet durumu karşısında eğer destek alınan bir bağımlılık merkezi veya bir kurum varsa aile görüşmelerinde bu durumun psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çalışılan uzmanlarla paylaşılması gerekir. Eş bağımlılığa bağlı olarak yaşanılan durumların farkında değilse, YEDAM gibi bağımlılık konusunda destek alabileceği yerlere ya da çeşitli sağlık kuruluşlarına, valilik, kaymakamlık gibi idari birimlere, şiddet önleme ve izleme merkezlerine başvurmalıdır. Bu konuda bilgi edinerek haklarını öğrenmesi büyük bir önem taşımaktadır.

Eşi veya çocuğu tarafından şiddete uğrayan kadınlar içinde bulunduğu durumun psikolojik etkisiyle madde kullanımına başlayabilir mi? 
Geçmişinde ailesinde bağımlılık sorunu ya da çatışma olan kadınların bağımlılık geliştirebildiği ve partner seçiminde de bazen bu durumlardan etkilendiği görülmektedir. Bunun yanı sıra ilişkilerinde problem yaşayan, şiddet gören kadınlar bir süre sonra bu şiddetle başa çıkma mekanizması olarak bağımlılık problemi geliştirebilmekte, bunun yanı sıra depresyon, kaygı, travma stres bozukluğu gibi çeşitli psikolojik problemler de yaşayabilmektedir. Bağımlılık problemi geliştirmese dahi eşi bağımlı olan kadınlar birden fazla rol ve sorumluluk üstlenebilmekte, eşinin sorumluluklarını, ev, çocuk, sosyal ilişkiler gibi durumları tek başına yürütmeye çalışmakta yani birden fazla rol alarak aile sisteminin yürütmesini sağlamaya çalışmaktadır. Buna bağlı olarak birden fazla alanda yaşanan sorunlar birikerek aile ilişkisini zedelemekte, eşin ya da partnerin yaşadığı sorunlar da buna bağlı olarak artmaktadır. Kısacası, yaşanan durumu özetlemek gerekirse, alkol ya da madde kullanımı hem bir şiddet tetikleyicisi hem de yaşanan ruhsal problem ve sıkıntılarla başa çıkmak için kullanılan sağlıksız bir mekanizma haline gelebilmektedir.

Bağımlılığın tedavisiyle aile içi ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilir mi? Bunun için neler yapılabilir?
Bağımlılığın tedavi edilmesi hem birey hem de aile için büyük bir öneme sahiptir. “Bağımlılığın farkına varılması ve çözülmesi konusunda destek alınması kesinlikle kadına yönelik şiddetin önüne geçer” gibi bir cevap vermek pek de mümkün değildir. Çünkü hem bağımlılık hem de şiddetin doğasında ortak ve iç içe faktörler bulunmaktadır. Bağımlılık doğasına bakıldığında; yoksunluk, tolerans, başarısız bırakma girişimleri, bireyin zarar görmesine rağmen madde kullanımını bırakamaması, kontrol kaybı,  gün içinde zamanının çoğunluğunu kullanılan maddeye ayırma ve yoğun bir şekilde isteğin yaşanması gibi çeşitli bileşenlerin olduğu bir hastalıktır. Bu sebeplerden ötürü bir aile hastalığıdır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı şiddet tanımı bireyin kendisine, başka bir kişiye, bir gruba veya bir topluluğa karşı istemli ve bilinçli olarak fiziksel gücünü kullanması ya da tehdit etmesidir. Kapsadığı eylemlere bakıldığında yaralanma, ölüm, psikolojik zarar veya kayıp ile sonuçlanan veya bunlarla sonuçlanması muhtemel olan eylemlerdir. Bu tarz şiddet eylemlerine bakıldığında da en çok aile içinde ve kadına yönelik uygulandığı görülmektedir. İkisi arasındaki ortak noktalara bakıldığında da kontrol kaybı, inkâr ve utanç içermesi, negatif sonuçlara rağmen devam eden davranışlar, zamanla giderek kötüleşme eğilimi gibi belirtiler vardır. Bu sebeple etkin bir şekilde çözüm sağlanabilmesi için tek bir alanda değil süreci etkileyen tüm alanlarda psikolog, psikiyatr, sosyal hizmet uzmanı gibi çeşitli uzmanlarla iş birliği içinde ve multidisipliner bir bakış açısıyla çalışılmalıdır.

Bağımlılığın yol açtığı aile içi ve kadına şiddeti önleme konusunda dünyadaki ülkelerin aldığı tedbirler nelerdir?
Bu konuda ülkemizde ve dünyada yapılan çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bunları şöyle örneklendirebiliriz: Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (United Nations Office on Drugs and Crime) tarafından kadınlarda madde bağımlılığı ile ilgili rapor ve vaka çalışmaları, 2014 senesinde şiddetin önlenmesine ilişkin küresel durum raporu,  yine aynı birim tarafından 2018 ve çeşitli senelerde yapılan kadınlarda madde kullanımı, onların sonucuna yönelik dünya raporu ve Ulusal Adalet Enstitüsü tarafından yapılan şiddet ve döngüsüne yönelik araştırmalar. Ayrıca 25 Kasım’da Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Gün Aktivizm, kadına şiddete küresel boyutta dikkat çekmeyi amaçlayan kampanyalar, sağlık birimleri tarafından profesyonellerin çalışması için kılavuzlar da vardır. Bunların yanı sıra Güney Afrika Cumhuriyeti’nde toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kadın cinayetlerine ilişkin ulusal stratejik plan, madde bağımlılığı ve ruh sağlığı hizmetleri yönetimi tarafından 2020 senesinde yapılan  uyuşturucu kullanımı ve sağlıkla ilgili ulusal araştırma ve  Amerika’da yapılan Seeking Safety gibi travma, madde bağımlılığı ve/veya travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşayan kadınlara yönelik terapötik bir program gibi çeşitli çalışmalar vardır.

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) bağımlılık konusunda ailelere verdiğini hizmetleri de öğrenmek isteriz. 
Yeşilay Danışmanlık Merkezi yani kısa adıyla YEDAM’lar bağımlılığın beş farklı alanında alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlılığı özelinde ücretsiz psikolojik ve sosyal desteğin sağlandığı görüşmeler gerçekleştirmektedir. Bunları yaparken sadece bağımlılık alanında destek almak isteyen bireyler değil bağımlı bireylerin yakınları ve aileleri ile de görüşmeler yapmaktadır. Bireyler ile yapılan psikoterapi görüşmelerinin yanı sıra ailelerle yapılan görüşmeler de büyük önem taşımaktadır. Ailelerle yapılan görüşmeleri irdeleyecek olursak bağımlı bireyin yakını ve aileleri ile aile görüşmeleri yapılmakta ve bu süreçte bağımlılık ve bağımlı bireye yaklaşım, aile ilişkileri üzerine destek sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra bazen bağımlı bireyler destek almak istemediğinde aile yakınları YEDAM’lara ulaşarak randevu oluşturarak kişi dışı görüşmeler planlanmakta ve bu süreçte aileler ve aile yakınları ile bireylerin nasıl terapiye motive edilebileceği ile ilgili görüşmeler yapılmaktadır. Ailelerin yaşadığı ruhsal süreçleri çalışmak adına aile ruhsal destek görüşmeleri, çocuklara yaklaşımı çalışmak adına BAK adı verilen Bağımsız Kuşak Çalışmaları ve bağımlı bireylerin yakınları ve aileleri ile aile grup terapileri gerçekleştirilmektedir.

KLİNİK PSİKOLOG PELİN ÇELİK KİMDİR?
Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. Psikoloji okuduğu yıllarda Türkiye Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG)'nda PsiNossa dergisinde üç yıla yakın yazarlık yapan Pelin Çelik, mezuniyetin ardından Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde pedagojik formasyon aldı. 2018-2020 yılları arasında Üsküdar Üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapan Çelik, sırasıyla Yükselişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Alsancak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Değirmenci Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Çözüm Etüt Merkezinde psikologluk ve rehberlik danışmanlık yaptı. Çelik, Temmuz 2020’den bu yana Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde klinik psikolog olarak görev yapmaktadır.

Yaşam

Sadeleşmek Elimizde

1086Temmuz2024
Yaşam

Geçmişi Anlamlandırmak Kişiyi Rahatlatır

1086Temmuz2024
Yaşam

Bedensel Hafifleme İçin Bütüncül Bir Yaklaşım Gerekir

1086Temmuz2024
Yaşam

Beynimiz Neden Yorulur?

1086Temmuz2024
Yaşam

Yaşam Alanlarında Sadeliğin Zarafeti!

1086Temmuz2024
Yaşam

Zihinsel Hafiflik ve Ruhsal Arınma İçin: Dijital Detoks Zamanı!

1086Temmuz2024
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyayı Doğru Kullanmanın 9 Yolu

1085Haziran2024
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medya Bağımlılığı Tedavisinde İzlenen Yollar

1085Haziran2024

“Sosyal Medya Platformları Dengeli ve Sorumlu Bir Şekilde Kullanılmalı”

Haziran
Teknoloji Bağımlılığı

"Çocuğun Dijital Ayak İzi, Geleceğini Etkileyebilir"

1085Haziran2024
Teknoloji Bağımlılığı

“Gerçek Sosyal Hayat; Yüz Yüze, Derin ve Anlamlı İlişkiler Üzerine Kuruludur”

1085Haziran2024
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyanın Kontrolüne Girdik

1085Haziran2024
Teknoloji Bağımlılığı

Yemiyor İçmiyor Çevrim İçi Oluyoruz

1085Haziran2024
Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019