Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1074
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

İnci Neşeli ÖZOĞLU

Küresel hastalık yükü 2019 yılı araştırması, tütün ürünleri nedeniyle dünyada 2019’da 8.7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Erol Sezer Türkiye’de tütünün zararları konusunda toplumsal bilinç oluşsa da tütün kullanım oranlarında istenen düşmenin henüz sağlanamadığını söylüyor. Prof. Dr. Recep Erol Sezer ile tütün kontrolünün detaylarını konuştuk.
 
Tütün kontrol kavramını açıklayabilir misiniz? Tütün kontrolü neleri temel alıyor, kapsamı ve içeriği nedir?
Tütün kontrolü, halk sağlığına verdiği yıkıcı düzeydeki zararlar nedeniyle, tütün ve nikotin ürünlerinin tüketimini ve bunların dumanı veya buharına pasif biçimde maruz kalınmasını önemli ölçüde azaltmak amacıyla, bir program kapsamında ve eş güdüm içinde yürütülen çalışma ve çabaların tamamıdır. Bu çalışmalar, başlamayı caydırıcı, bırakmayı destekleyici, pasif etkilenimi önleyici etkili müdahaleler (tütün kontrol stratejileri) ile istenilen sonuca ulaşmayı hedefler. Bilinen tütün kontrol stratejilerinin uygulanabilmesi ancak yetkili mercilerce verilecek kararlarla (politikalarla) gerçekleşebilir. Bu nedenle başarılı bir tütün kontrol programı, yasa ve yönetmelik çıkarma gibi mevzuat oluşturma çalışmalarını, idari düzenlemeleri ve kararları, örgütsel bir alt yapıyı, diğer bazı kaynakları ve bunlar için de politik kararlılığı gerektirir.
Tütün kontrolü çalışmalarının amacına ulaşmasını sıkıntıya sokan önemli zorlukları da vardır. Bu zorluklardan birisi, tütün ve nikotin ürünlerinin temel maddesi olan nikotinin bağımlılık yapıcı özelliğinin, bireyi esir alacak düzeyde, çok kuvvetli olmasıdır. Bir diğer zorluk, bu ürünleri üreten, pazarlayan, satan endüstrinin, kendi çıkarlarını korumada kararlı ve bu amaçla iş birliği yapan birkaç uluslararası şirketten oluşan güçlü bir kartel olması, gücünü tütün kontrolü programlarını ve çalışmalarını bozmak için sistemli, planlı ve gizlilik içinde kullanmasıdır. Bu şirketlerin bir yandan sigaraların bağımlılık yapıcı özelliğini teknolojik hilelerle keskinleştirdiği, diğer yandan bu ürünleri düşük nikotinli ve düşük zifirli zararı azaltılmış sigaralar olarak pazarlayabildikleri anlaşılmıştır. Yapılan değişikliklerin bu sigaraları daha öldürücü hale getirdiği de anlaşılmıştır. Halen tütün kontrolü, hem ulusal hem de Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla uluslararası alanda süren, uluslararası sözleşme, anlaşma, bildirge ve protokoller ile ulusal yasalara ve yönetmeliklere dayalı olarak uygulanan dünyanın en önemli ve yapılandırılmış halk sağlığı programlarından biridir. Türkiye böyle bir tütün kontrol programına tüm özellikleriyle sahiptir. Tüm bu gelişmelere rağmen tütün salgını birçok ülkede ve ülkemizde yıkıcı düzeyde sürmektedir. Tütün kontrol çalışmaları ile insanlık tarihine tütün savaşı olarak nitelenebilecek özgün bir halk sağlığı öyküsü yazılmaktadır ve halen bu savaş sürmektedir.

Tütün kontrolü neden önemli?
Küresel hastalık yükü 2019 yılı araştırması, tütün ürünleri nedeniyle dünyada 2019 yılında yaklaşık 8.7 milyon kişinin öldüğünü ortaya koydu. ABD’de 1990’lı yılların verileriyle yapılan bir hesaplamaya göre sigara kullanan bir kişinin sigara nedeniyle kaybettiği ortalama yaşam süresi yaklaşık 14 yıl. Küresel hastalık yükü 2017 araştırmasının hesaplamalarına göre, tütün ürünü kullandığı için yedi kişi öldüğünde bir kişi de tütün ürünleri kullanmadığı halde ortama yayılan tütün dumanı nedeniyle ölmektedir. Ortamdaki tütün dumanına ikinci el tütün dumanı da denmektedir. Yayılan zehirli maddeler duman dağılsa bile ortamdaki yüzeylere tutunmakta ve oralarda aylarca kalmaktadır. Ortam yüzeylerine tutunan bu artıklar da üçüncü el tütün dumanı olarak adlandırılmaktadır. Sigara içilen evlerde büyüyen çocuklar ev içi yüzeylerde tutunmuş kanser yapıcı duman artıklarını hem elleriyle o yüzeylere tutunduklarında, hem de bu artıkların daha sonra ev havasına yeniden ve zaman zaman karıştıkları için soluma yoluyla alırlar. Bu nedenle sigara içilen evlerde büyüyen çocuklar ileriki yaşlarda kansere yakalanma açısından önemli bir tehlike altındadır. 20. yüzyılda ve halen en sık kullanılan tütün ürünü sigaradır. Bu nedenle sigara-sağlık ilişkisi özellikle son 75 yılda yoğun araştırmalara konu olmuş, sigaranın öldürücü kalp ve beyin krizlerine, başta akciğer kanseri olmak üzere birçok organda kansere, tıkayıcı ve öldürücü kronik akciğer hastalıklarına ve elli kadar hastalığa neden olduğu açık bir şekilde anlaşılmıştır. Sigara içmediği halde sigara dumanını solumak durumunda kalanların da akciğer kanseri, kalp ve beyin krizleri dâhil birçok hastalığa yakalanabileceği netleşmiştir. Çocukların duman altı oluşu damar sağlığını bozmakta bunun sonucu olarak damar sertliği genç yaşlarda oluşmaktadır. Annenin gebelikte tütün ürünü kullanımı veya duman altı olması, aynı şekilde babanın tütün ürünü kullanımı nedenleriyle bebekler, ölüm, sakatlık ve hastalık tehlikesi altında doğmaktadır. Gebelikteki kullanım ve duman altı oluş, bebek gibi gebelerin kendileri için de tehlikelidir. Tütün kontrolünün nihai amacı tütün ve nikotin ürünlerinin neden olduğu, yukarıda özetlenen önlenebilir ölümleri, hastalıkları ve sakatlıkları en aza indirmektir. Günümüz dünyasında bu amaç tüm toplumlar için önemlidir, sigara içme oranları ve pasif duman soluma oranları mücadele çalışmalarına rağmen hâlâ yüksek olan ülkemiz için özellikle önemlidir.

Tütün ile mücadelenin dayandığı uluslararası sözleşmeler neler? Bunların bağlayıcılığı nedir?
Dünya Sağlık Örgütü’nün himayesinde gerçekleştirilen uluslararası etkileşimlerle 2003 yılında şekillendirilen ve yeterli sayıda ülkenin kendi büyük millet meclislerinde onaylamalarıyla 2005 yılında yürürlüğe giren Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, bunu onaylayan ülkeler için bağlayıcı bir yasa özelliğindedir. Bu sözleşmeyi kabul eden ülkeler bu sözleşmedeki stratejileri uygulamayı taahhüt etmiş olmaktadır. Ülkeler, sözleşmedeki önlemler ve sınırlamaların ötesine geçen ek önlemler alma haklarını ise korumaktadırlar. Bu Sözleşme, 5261 sayılı Kanun ile ülkemiz tarafından da 2004 yılında kabul edilmiştir. Sözleşme, ülkelere bir mücadele şablonu sağlayarak, onlara, kendi koşullarını dikkate alarak, sözleşmedeki stratejileri uygulama yükümlülüğü getirerek katkı sağladığı gibi, ülkelere teknik destek alma imkânı da sağlamıştır. Sözleşme, bu sözleşmeye dayalı çalışmaların koordinasyonundan sorumlu bir yapı, bir sekreterya tanımlamış ve onu DSÖ içinde konumlandırmıştır. Halen bu sekreterya 28 elemanlı bir yapı olarak sözleşmenin uygulanması çalışmalarını koordine etmektedir. Sözleşme ile adı “Tütün Kontrolü Taraflar Konferansı” olan ve sözleşmeye taraf her ülkenin temsil edildiği, düzenli aralıklarla toplanan, değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapan, bir başka yapı daha oluşturulmuştur. Bu çalışmalar stratejilerin uygulamaya geçirilmesine yardımcı olacak kılavuzların geliştirilmesine de aracılık etmektedir. Bu sözleşmenin tütün ürünlerinin yasa dışı ticaretinin önlenmesi konusundaki fıkrasının hayata geçirilebilmesi için özel bir uluslararası protokol geliştirilmiştir, Türkiye bu uluslararası protokolu da 2017 yılında TBMM’den geçirerek kabul etmiş ve bu protokola da taraf olmuştur. Bu uluslararası protokol 2018 yılından itibaren yürürlüktedir. ABD her iki sözleşmeye de taraf değildir. Kanaatimce bu durum önemli bir eksikliktir. Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, Sözleşmeyi kabul eden 182 ülke için bağlayıcıdır. Tütün Kontrolü, kronik hastalıklarla mücadeleye odaklanan ve 2011 yılında kabul edilen bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bildirgesinde de öncelikli bir mücadele alanı olarak yer almıştır.

Ülkemizde tütün kontrolüyle ilgili yasal düzenlemeler neler? Ulusal strateji belgeler, eylem planları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Türkiye, tütün kontrolü amacıyla ilk yasal düzenlemesini, DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nden sekiz yıl önce 1996 yılında 4207 sayılı Kanunu çıkartarak yaptı. Bu yasa ile her türlü tütün ürünleri reklamı yasaklandı, sigara kullanımına önemli sınırlamalar getirildi, 18 yaşından küçük olanlara sigara satışı yasaklandı. Yasaklar ve sınırlamaların ihlalinde uygulanacak yaptırımlar belirlendi. Radyo ve Televizyon yayını yapan kurumlara bu konuda eğitim yapma yükümlülüğü tanımlandı. Benzer içerikli ilk kanun teklifi TBMM’den geçmesine rağmen 1991 yılında Cumhurbaşkanı tarafından veto edildiği için kanunlaşamamıştı. TBMM, 2008 yılında, 1996 yılında çıkmış olan 4207 sayılı yasanın kapsamını genişletti ve evler dışında neredeyse tüm kapalı alanlarda tütün ürünleri içimini yasakladı. Daha sonra değişik tarihlerde bu yasaya eklemeler ve açıklama nitelikli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerle nargile ve elektronik sigara kullanımı yasa kapsamına alınıp kapalı alanlarda kullanımları sigara gibi yasaklandı. Elektronik sigaranın internet satışlarına ve kargo ile gönderilmesine de bu şekilde yasak getirilmiş olundu. Yine yapılan yasal değişikliklerle sigara paketleri, uyarıcı yazı ve resimlerle reklama aracılık eden renk ve logo gibi unsurlardan ayıklandı. Paketler zararları caydırıcı biçimde yansıtan resimlerle kaplandı. 2020 yılında çıkarılan bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile elektronik sigara ve tüketiminde kullanılan cihazlar, yedek parça ve solüsyonlar ithalat yasağı kapsamına alındı. 2002 yılında 4733 Sayılı Kanun ile Tütün ve Alkol Piyasa Düzenleme Kurulunun oluşturulması da önemli bir yasal düzenleme adımıdır. Bu kurum halen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde hizmet vermektedir. Tütün kontrolünde ürün düzenleme müdahaleleri görevi halen bu kuruma aittir. 1996 yılından itibaren çıkardığı yasal düzenlemelerle Türkiye, tütün kontrolü çalışmalarının başarısı için gerekli önemli bir koşulu başarılı bir düzeyde sağlamış ve bu konuda DSÖ tarafından örnek olarak gösterilmiştir. Bu yasal düzenlemelerin gereği olarak Türkiye, halen, ulusal strateji belgeleri ve eylem planlarıyla eş güdüm içinde uygulanan, merkezi ve yerel düzeyde örgütlü, evler dışında hemen hemen her yerde dumansız hava sahasını öngören, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ile uyumlu ulusal bir Tütün Kontrolü Programı’na sahiptir. Ulusal strateji belgesi ve eylem planları, tütün kontrol çalışmalarını amacına ulaştıracak faaliyetleri, her müdahale veya strateji için, zaman içinde kimler tarafından ve nasıl hayata geçirileceğini ve ilgili değerlendirme göstergelerini ve hedeflerini içeren belgelerdir. Ülkemizde tütün mücadelesi strateji belgeleri ve eylem planları 2008 yılından beri devrededir, bunların sonuncusu 2018-2023 dönemine aittir.

Tütün kontrolü noktasında teknik kapasite, yetişmiş insan gücü gibi alanlarda örgütlenme altyapımız ne durumda?
Bu konuda da başarılı bir özgeçmişe sahibiz. T.C. Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı bünyesinde 1987 yılında bir “Tütün Kontrolü Ulusal Koordinasyon Kurulu” oluşturulmasıyla başlayan hareket, giderek artan ivmeyle günümüze kadar sürmüştür. Bu dönemde Tütün kontrolü, T.C. Sağlık Bakanlığının yanı sıra sağlık meslek örgütlerinin, tütün mücadelesine özgü gönüllü kuruluşların ana konuları arasına girmiştir. Bunların düzenlediği kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar, bu toplantılardaki sunumlar, bildiriler, açılan kurslar, T.C. Sağlık Bakanlığı Tütünle Mücadele Başkanlığı’nın yaklaşık son on beş yıldır süreklilik içinde düzenlediği “Tütün kontrolü ve tütün bağımlılığı tedavisi” kursları, tütün salgınını izleme amaçlı düzenli aralıklarla yapılan ulusal araştırmalar (Küresel yetişkin tütün araştırmaları, küresel gençlik tütün araştırmaları, Türkiye İstatistik Kurumu Sağlık Anketi) Türkiye’de bu konuya özgü yetişmiş bir insan gücünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. T.C. Sağlık Bakanlığının sigara bırakma hattı Alo 171; Yeşilay’ın radyo ve televizyon eğitim spotları, dumansız hava sahası uygulamalarını destekleyen yeşil detektör uygulaması, bırakma ve bilinçlendirme internet siteleri ve dergileri, eğitim programları; T.C. Sağlık Bakanlığının il tütün denetim ekipleri, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış konuya özgü çok sayıda araştırma makalesi bu başarının bazı diğer yansımalarıdır.

Tütün kontrol mücadelesi ve stratejileri neler? Buna karşılık olarak endüstri nasıl taktik ve stratejiler geliştiriyor? Türkiye’nin MPOWER ilkelerini kabul etmesi ne anlama geliyorTütünle mücadele noktasında sağlık programı oluşturmak, problemleri çözme stratejisi geliştirmek ve devam ettirmek nasıl mümkün olur?
Başlıca mücadele stratejileri şunlardır:

 1. Salgının gidişini araştırmalarla izleme.

 2. Tütün ürünleri kullanımını belirli yerlerde sınırlama veya yasaklama, sigara içmeyenlerin tütün dumanından zarar görmelerini önleme.

 3. Bırakmayı ve tedaviyi destekleme.

 4. Eğitici çabalarla kişileri tütün ürünlerinden uzaklaştırma, tütün ürünü paketlerinin teşvik edici özelliklerini budama ve paketlere caydırıcı sözel ve resimli sağlık uyarı iletileri yerleştirme.

 5. Reklam, promosyon ve sponsorluğu yasaklama.

 6. Vergisini ve fiyatını artırarak tütün ürünlerinin alımını zorlaştırma.

Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkelerden öncelikle yukarıda yer alan ve MPOWER paketi denen altı stratejiyi kullanmalarını istemektedir. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu altı stratejinin tamamını ilk kabul eden ve bunları uygulayan ülke olarak bildirilmiştir. Türkiye bu gelişmeleri tütün kontrolü konusundaki 4207 Sayılı Kanun’u ve diğer mevzuatı çıkartarak sağlamıştır. Diğer mücadele stratejileri aşağıda yer almıştır:

 1. 18 yaşın altındakilere veya ülke kanunlarına göre yetişkin sayılma yaşının altındakilere tütün ürünleri satışının yasaklanması.

 2. Tütün ürünlerinin içeriklerinin ve sunumunun düzenlenmesi.

 3. Tütün ürünleri yasa dışı ticaretinin önlenmesi.

 4. Tütün tarımı yapan çiftçilerin tütün tüketimi azalması nedeniyle zarar görmelerine fırsat vermemek üzere yeni ürünlere geçişlerinin desteklenmesi.

 5. Tütün endüstrisinin hatalı ve zarar verici eylemlerinin dava konusu edilmesi.

 6. Endüstrinin kontrol altına alınması.

Bu stratejilerin kullanılabilmesi, yetkili mercilerin kararları sonucu mümkün olur ve onların sağlık politikası olarak kabulü anlamına gelir. Sağlık politikası oluşturma süreci, önce bir sağlık sorununun, önemli ve müdahale edilmesi gerekli bir sorun olarak toplumsal gündeme çıkmasıyla başlar. Sonra bu sorunun çözümün sağlayabilecek stratejiler belirlenir ve yetkili mercilerce bunların kullanımına karar verilir. Çoğu kez yasa ve yönetmelik çıkarma düzeyindeki kararlarla kabul edilen bu stratejiler, artık herkesin uyması gerekli kurallara ve bu kuralları uygulatacak kamu görevine dönüşür. Tütün kontrol programları, kabul edilen tüm stratejileri bir eylem planı içinde ve birlikte uygulamaya koyar. Bu stratejilerin uygulanmasını takip eden adım değerlendirmedir, istenen olumlu etkinin sağlanıp sağlanmadığının anlaşılmasıdır. Buna göre de politikalar gözden geçirilip geliştirilebilir. Eğer müdahaleler tütün kontrolünde olduğu gibi üzerinden para kazanılan bir ürünün satışlarını azaltacak doğrultuda ise bu, endüstrinin politika oluşturma sürecini her aşamada engellemeye çalışabildiği gözlenmektedir. Tütün endüstrisi, son 75 yılda, kazancını koruma için tütünle mücadele sürecine kabul edilemez önemli engellemeler çıkartan ve tütün kontrol çalışmalarını sınır tanımaz düzeyde etkisizleştirmeye çalışan, mali gücü birçok ulus devletten daha yüksek bir endüstri olarak ortaya çıkmıştır. Tütün endüstrisinin, önce tütün ürünlerinin zararları konusunun toplumsal gündeme çıkmaması için, sonra sınırlayıcı kanun ve yönetmeliklerin çıkarılamaması için ya da bunların sulandırılarak çıkarılması için, daha sonra da bunların uygulanmaması için sistemli bir şekilde çalıştığı anlaşılmıştır. Endüstrinin ABD dışındaki ülkelerdeki tütün kontrol politikalarını geciktirmede veya geriletmede ABD Ticaret Odası’nı ve onun diğer ülkelerdeki uzantılarını nasıl kullandığı yayınlanmış bir raporda anlatılmıştır. Endüstri sadece tütün kontrol politikalarını önlemede değil, ürünlerini pazarlama ve yeni pazarlara hâkim olma konularında da sınır tanımaz ve önemli zararlara yol açan stratejiler ve taktikler kullanmaktadır. Bu nedenlerle ABD’de tütün kontrol çalışmalarını anlatan kitaplar, isimlerinde tütün savaşı nitelemesini kullanmışlardır. Bu savaş, halk sağlığı aktörleriyle endüstri aktörleri arasında karar vericileri etkilemeye yönelik bir savaştır.

Tütün kontrol çalışmalarıyla ilgili olarak Türkiye’deki durum nedir? Türkiye’de sigara içme oranlarının yıllar içindeki değişimi nedir?
Türkiye, salgını kontrol etmede gerekli alt yapıyı başarılı düzeyde oluşturmuştur. Bu alt yapı, başarıyı sağlayacak politikaları, yasa ve yönetmelikleri, örgütsel bir yapıyı ve yetişmiş yeterli düzeyde insan gücünü içermektedir. Tütünün zararları konusunda toplumsal bilinç oluşmuştur, bu konuda herkese ulaşan örgün ve yaygın eğitim başarılmıştır ve sürmektedir. Kapalı alanlarda duman maruziyeti birçok yerde, tama yakın bir başarıyla, sağlanmıştır. Halen otobüslerde, uçaklarda, trenlerde, bunların bekleme alanlarında hatta açık tren istasyonlarında, bankalarda, okullarda ve benzeri kamu kurumlarında dumana maruz kalınmamaktadır. Buraların tamamı önceden yaygın sigara içilen alanlardı. 1980’li ve 1990’lı yıllarda her yeri kaplayan, yollarda, gazete, dergi ve hatta televizyonda otomobil yarışlarında sıklıkla görünen özendirici sigara reklamları, öğrencilere ve gençlere yeni markaların firma elemanlarınca okul çevrelerinde ve gençlerin gittiği kafelerde ikramı biçimindeki sigara promosyon çalışmaları 1996 yılında çıkarılan ilk tütün kontrol yasası ile birlikte bitmiştir.
Fakat tütün ürünü kullanım oranlarında istenen düşmeler henüz sağlanamamıştır. Türkiye’de toplumun hâlâ yaklaşık üçte biri tütün ürünü kullanımını sürdürmektedir. 1990’lı yıllarda da kullanım oranı böyleydi. 2010- 1019 döneminde iki yılda bir gerçekleştirilen Türkiye sağlık anketi ve diğer ulusal araştırmaların sonuçları, bu dönemde bir düşme eğiliminin ortaya çıkmadığını göstermektedir.
ABD’de 1965 sonrası dönemde tütün ürünleri kullanımında sürekli ve kararlı azalmanın başarıldığını biliyoruz. ABD’de 18 yaş ve üzeri yetişkin nüfusta 1965 yılında yüzde 42 olan tütün ürünü kullanım oranı sürekli ve kararlı bir düşme eğilimiyle 2005’te yüzde 20.9, 2016’da yüzde 15.5, 2021’de yüzde11.5 olarak belirlenmiştir. Türkiye de böyle bir düşme eğilimini hedeflemelidir.
ABD‘de bu önemli başarıya karşın endüstrinin elektronik sigara atağı sonucu, lise öğrencilerinde son bir ayda elektronik sigarayı son bir ayda kullanma oranı 2011’de yüzde 1.5 iken 2019’da yüzde 27.5 olarak saptanmıştır. Bu durum ABD’nin tütün ürünleri konusundaki başarısını tehdit eden bir gelişme olarak algılanmış ve karşı tedbirleri harekete geçirmiştir. Benzeri bir gelişme tütün ürünleri kontrolünde başarılı bilinen Yeni Zelenda’da yaşanmaktadır. Yetişkinlerde tütün ürünleri kullanımı kontrol altına alınırken öğrenciler, çocuklar, gençler elektronik sigara salgını tuzağına çekilmektedir. Bu açıdan Türkiye’nin elektronik sigarayı yasaklamış olmasını, başarılı bir adım olarak ifade etmeliyiz. Bu başarılı gelişmeye karşın, internetle ve bazı mağazalarla elektronik sigara satışlarının varlığı ve isteyenlerin bunlara kolayca ulaşması Türkiye için çözülmesi gerekli bir sorun olarak ortada durmaktadır.
Ağırlama endüstrisi mekânlarında, restoran, kafe gibi alanlarda, tütün kontrol yasalarına tepki olarak endüstri yönlendirmeleriyle oluşturulduğu düşünülen yarı açık yarı kapalı alanlarda tütün ürünleri kullanımı yaygın bir biçimde sürmektedir. Bu, önemli bir sorundur. Son yirmi yılda kaçak nargile ürünleriyle ortaya çıkan gençlere hitap eden nargile kafelerde yaşanan aromatik nargile salgını da önemli bir sorun olarak sürmektedir.

Türkiye’de pasif içicilik konusundaki sorunlar neler? Sizce kafe, restoran, avm gibi sosyalleşme alanlarda sigara içilmesi çocuk ve gençlerin algılarını nasıl etkiliyor?
Türkiye’de Temmuz 2009’dan beri ve 2008’de çıkan kanun gereği kafeler ve restoranların kapalı alanları sigara içilemeyen alanlar oldu. Bunun üzerine kafe ve restoranlar, önlerinde yarı açık yarı kapalı alanlar veya camekânlar oluşturma seferberliği başlattı ve müşterilerine bu alanları sigara içilir alanlar olarak sundular. Türkiye’de daha önce tanık olunmamış hızlı bir değişim yaşandı ve birkaç yıl içinde, önünde böyle bir alanı olmayan kafe ve restoran neredeyse kalmadı. Halen bu düzen sürüyor. Kafe, restoran ve otellerdeki yarı açık yarı kapalı bölmeler yasanın yasaklamalarına rağmen endüstri planları ve çabaları ile içenlerin ve içmeyenlerin birlikte oldukları alanlar olarak ortaya çıkmıştır. Adı, endüstri planlarında uyum-ayarlama (Accomodation) veya “Seçimin inceliği” (Courtesy of Choice) olarak geçen bir stratejinin kurbanı durumundayız. Bu şekilde geleceğimiz; pasif etkilenim yoluyla, en güzel alanların sigaralı beraberliklere tahsis edilmesi yoluyla tehdit altındadır. Buralardaki sigara dumanlı sosyal beraberlikler çocukların gençlerin algı kalıplarını ve seçimlerini olumsuz etkilemekte ve sosyal öğrenme yoluyla onların sigaraya başlamalarını özendirmektedir. Buralardaki sigara kullanımını ayrıca, hem sigara kullanımını sosyal kabul gören bir davranışa dönüştürmekte, hem de pasif etkilenim tehlikesinin kanıksanmasına yol açmaktadır. AVM’ler ve üniversite kampüslerinin kafeleri yaygın biçimde gençlerin sigaraya başlamalarına aracılık eden yerler arasındadır. Sonuç olarak Türkiye’de kafe ve restoranlardaki hayat, tütün ürünleri kullanımı yönünden, yasanın öngördüğü gibi değil, tütün endüstrisinin uyum projesinin tanımladığı gibi dijital alanı daha güvenli ve kapsayıcı hale getirmek ve aynı zamanda insan haklarını korumak için uluslararası eylem çağrısında bulunuyor. Tütün endüstrisinin bu değişime maddi destek sağladığı da iddia edilmiştir.
Türkiye’de 12 büyük şehirde yapılan temsil etme gücü olan bir araştırmaya göre, kafe ve restoranların tüm bölümleri, sigara içilmemesi gerekli kısım olarak belirlenen iç kısımlar, sigara içiminin yaygın olduğu camekânlı veya açılır kapanır bölmeler ve bu bölmelere yakın işletme dışı alanların hepsi, havadaki küçük parçacık miktarları açısından DSÖ standartlarının üzerinde kirli veya çok kirli bulunmuştur. Pasif içicilik ve sosyal öğrenmeler yönünden önemli diğer bir yer de evlerdir. Araştırmalara göre; çocukların yaklaşık yarısı evlerde duman altı olduklarını ifade etmişlerdir.

Düşük nikotinli ürünlere karşı oluşturulmaya çalışılan imaj nedir? Burada nasıl bir “aldatma” söz konusu?
Nikotin, ancak serbest, iyonize olmayan formda ise hücre zarlarını geçebilmekte ve emilmektedir. Serbest nikotin, uçucu ve hissedilebilir nikotindir. Ürünün etkisini belirleyen de, sertliğini belirleyen de dumandaki serbest nikotin oranıdır. Eğer sigara dumanında serbest nikotinin toplam nikotine oranı yüksekse, bu duman tahriş edici ve rahatsız edici olarak algılanmaktadır. İçimi kolay ve hafif olan klasik Amerikan harmanı sigaraların serbest nikotin miktarı çok düşüktür. 1960’lı yılların ortalarında ilk kez Marlboro sigarasına uygulanan amonyak teknolojisi bu sigaraların serbest nikotin düzeyini önemli ölçüde artırmıştır. Amonyak teknolojisinin kullanıldığı Amerikan harmanı sigaralar, kan nikotin düzeyini en hızlı yolla (akciğerler aracılığıyla) yükselten, içe kolay çekilme özelliği olan ürünler olmuştur. Tütün ürünü kullanma sonucu oluşan kan nikotin artışı ne kadar hızlı olursa kullanma davranışını güçlendiren, davranışı tekrarlatan, kontrol gücünü azaltan dopamin artışının da o kadar yüksek ve etkili olması beklenmektedir. Amonyak teknolojisinin kullanıldığı Amerikan harmanı sigaralar, üç büyük şirkete, ürünün sağladığı avantajla (daha kolay içe çekilen, fakat içe çekildiğinde boğazda hala hissedilen, psikolojik etkileri daha belirgin, bağımlılık yapıcı etkileri yüksek), dünya sigara pazarını fethetmenin kapısını aralamıştır.
Amonyak teknolojisinin ilk uygulandığı dönem, tüketiciyi kanser tehlikesine karşı rahatlatma amacıyla endüstrinin başvurduğu düşük zifirli sigara yaklaşımının halk sağlığı çevrelerince de kabul gördüğü bir dönemdir. Bırakamayanlar için riski azaltma yaklaşımı arayışları vardır. Çözüm, delikli filtre teknolojisi olarak ortaya çıkar. Böylece amonyak teknolojisi, delikli filtre teknolojisi birlikte devreye girmiş olur. Bu iki özelliği taşıyan Amerikan harmanı sigaralar, bu iki teknoloji ve diğer bazı oynamalar sayesinde pazara egemen olur. 1981’e ulaşıldığında ABD’de pazarın yüzde 56’sı artık zifir miktarı 15 mg’ın altındaki bu tip sigaralardan oluşmaktadır. Oysa 1954’de sigara başına zifir çıkarımı 37 mg’dır. Markaların nikotin miktarı farklı derecelerde düşük çeşitleri de çıkarılır.
Daha az zararlı olduğunu düşünerek düşük zifirli–düşük nikotinli sigaralara yönelmiş kullanıcıların makine gibi sigara içmedikleri, alıştıkları nikotin miktarını, filtre deliklerini parmaklar veya dudaklarla sıkıştırıp etkisizleştirerek, ayrıca daha sık ve hacimli çekimlerle içlerine çekerek, artırdıkları anlaşılmıştır. Bu kişilerin maruz kaldıkları toksik (zehirli) madde miktarının azalmadığı, fakat filtrenin sağladığı kısmi havalanma ile içe çekimin kolaylaştığı ve sertliğin azaldığı, derin çekme yoluyla akciğer derinliklerinin artmış madde maruziyetine hedef olduğu, hatta bu durumda serbest nikotin miktarının da arttığı gösterilmiştir. Bu sigaraların kullanıldığı dönemde akciğer kanseri ve tıkayıcı akciğer hastalığı ölüm oranlarında önemli artışlar olurken sigara içmeyenlerin riskinde bir değişiklik olmamıştır. Bu sigaralar, tasarım değişiklikleri nedeniyle, kanser yapıcı nitrozaminlerden daha zengindirler. Bu sigaraları kullananların, makine gibi sigara içmeyeceklerinin, dumandaki azalmış nikotini telafi edecek şekilde davranacaklarının endüstri çevrelerince önceden beri bilindiği anlaşılmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla endüstri için amaç, sigara içenleri rahatlatmak, riski düşük sigara algısını topluma mal etmek olmuştur. ABD Adalet Bakanlığının sigara şirketlerine karşı açtığı davada, bu şirketlerin düşük zifirli ve düşük nikotinli sigaralarla toplumu yanılttığı hükmü verilmiştir.

Size göre dumansız hava sahası ihlallerinin önüne geçmek için yapılması gerekenler neler?
AVM’lerdeki kafeler ile üniversite kampüslerindeki kafelere öncelik vermek üzere tüm ağırlama mekânlarında sigara içilmemesini sağlamak, 4207 Sayılı Kanunu, yaptırımlarla ve hakkıyla uygulamak temel öncelik olmalıdır. Aksi takdirde sigara içme oranlarında bir düşme beklememek gerekir. Kapalı alan tanımının yeniden yapılması, kafe ve restoranların yarı açık-yarı kapalı alanlarının sigara içilemeyecek alanlar olduğunun herkes tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Bu konu tütün kontrolü toplumsal gündeminin ana konusu yapılmalı, konuşulmalı, tartışılmalıdır. Bu konuda örnek üniversiteler ve örnek yerleşim yerleri oluşturma insiyatifleri başlatılabilir. YÖK’ün bu konuda devreye girmesi üniversite kampüslerindeki durumun iyileşmesini hızlandırabilir. İlgili gönüllü kuruluşların yetkili mercilere bu konudaki endişelerini dile getirmeleri ve bu mercilerin yardım ve desteğini talep etmeleri de kanaatimce önemlidir. Tütün kontrolünde faal olan kişi ve organizasyonlar için mevcut durumu kabul edilemez olarak tanımlamak ve çözüm arayışlarını ve çabalarını kararlı bir şekilde sürdürmek esas olmalıdır.
 
PROF. DR. RECEP EROL SEZER KİMDİR?
1969 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Halk Sağlığı ihtisasını aldığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1983 yılında halk sağlığı doçenti oldu. 1985’te atandığı Elazığ Fırat Üniversitesinde çalışırken bu fakültenin kuruluş döneminde kurucu hastane baştabibi ve kurucu dekan vekili olarak çalıştı. Bu fakültede çalışırken 1989 yılında profesör oldu. Kuruculuğunu yaptığı Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 1992’de Türkiye Halk Sağlığı Derneği Sigara ile Mücadele Kolu’nu, 1994 yılında Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği’ni kurdu. 1990’lı yıllarda İki dönem başkanlığını da yaptığı Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nin kurucuları arasında yer aldı. 1994-2000 döneminde Dünya Sağlık Örgütü Sigarasız Avrupa Projesi’nin Türkiye temas noktası olarak görev yaptı ve bu dönemde 1996 ve 1998 “Bırak – Kazan Uluslararası Sigara Bırakma Kampanyaları” Türkiye çalışmalarının koordinasyonunu yaptı. Sigara Alarmı isimli bir dergi çıkardı. 1990’lı yıllarda Türkiye’de tütün kontrolünü bir disipline dönüştüren ulusal tütün kontrolü kongre ve sempozyumlarının başlatılması çabalarında, başkan, sekreter, düzenleyici ve konuşmacı olarak yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü danışmanı sıfatıyla Dünya Sağlık Örgütü’nün farklı uluslararası tütün kontrolü toplantılarına katıldı. 1980’lı yıllardan günümüze kadar T.C. Sağlık Bakanlığının Tütün Kontrolü alanındaki faaliyetlerine süreklilik içinde katıldı. 1999-2013 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesinde Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve Sigara Bırakma Birimi Kurucusu ve Sorumlusu olarak görev yaptı. Aile Hekimliği Akademisinin kurucuları arasında yer aldı. Emekliliğini takiben 2013-2022 döneminde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olarak çalıştı. Halen emekli öğretim üyesi olan Prof. Dr. Recep Erol Sezer, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi’dir.

Yaşam

Sadeleşmek Elimizde

1086Temmuz2024
Yaşam

Geçmişi Anlamlandırmak Kişiyi Rahatlatır

1086Temmuz2024
Yaşam

Bedensel Hafifleme İçin Bütüncül Bir Yaklaşım Gerekir

1086Temmuz2024
Yaşam

Beynimiz Neden Yorulur?

1086Temmuz2024
Yaşam

Yaşam Alanlarında Sadeliğin Zarafeti!

1086Temmuz2024
Yaşam

Zihinsel Hafiflik ve Ruhsal Arınma İçin: Dijital Detoks Zamanı!

1086Temmuz2024
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyayı Doğru Kullanmanın 9 Yolu

1085Haziran2024
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medya Bağımlılığı Tedavisinde İzlenen Yollar

1085Haziran2024

“Sosyal Medya Platformları Dengeli ve Sorumlu Bir Şekilde Kullanılmalı”

Haziran
Teknoloji Bağımlılığı

"Çocuğun Dijital Ayak İzi, Geleceğini Etkileyebilir"

1085Haziran2024
Teknoloji Bağımlılığı

“Gerçek Sosyal Hayat; Yüz Yüze, Derin ve Anlamlı İlişkiler Üzerine Kuruludur”

1085Haziran2024
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyanın Kontrolüne Girdik

1085Haziran2024
Teknoloji Bağımlılığı

Yemiyor İçmiyor Çevrim İçi Oluyoruz

1085Haziran2024
Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019