Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Detaylı Bilgi
1051
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

Burçin ŞENEL

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Çiğdem Demir Çelebi ile çocuk ve gençlere yaşam becerileri kazandırmanın önemini ve bu kapsamda Yeşilay tarafından yürütülen projeleri konuştuk.

Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programları kapsamında yürütülen çalışmalar nelerdir? Bu çalışmaların amaçları nelerdir?
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de maalesef madde kullanım yaşı gittikçe düşmekte ve kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle bizim acilen mevcut önleme programlarını tamamlayıcı yeni önleme programlarına ihtiyacımız bulunmaktadır. Dünyada madde kullanımını önleme programları arasında son yıllarda sıklıkla yaşam becerileri programlarının tercih edilip uygulandığı görülmektedir. Yapılan araştırmalar, yaşam becerileri temelinde geliştirilen programların madde kullanımının azaltılması konusunda önemli bir fark yaratabildiğini göstermektedir. Madde kullanımı konusunda kritik bir dönem olarak görülen çocukluk ve ergenlikte yaşam becerilerini kazanmanın, sigara, alkol ve madde kullanımını azalttığı, bireylere zorlayıcı yaşam olayları karşısında başa çıkabilecekleri beceriler sağladığı görülmektedir.

Yaşam becerilerine ilişkin programlar uluslararası literatürde de etkinliği kanıtlanmış çalışmalardır. Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı, ergenlik döneminde bulunan bireylerin bağımlılığa karşı dirençli olmalarını sağlamak için uzmanlar, aileler ve gençlerin görüşlerine dayalı olarak elde edilen bir ekip tarafından belirlenen yaşam becerilerini kazandırmak amacıyla geliştirilmiştir. Günümüzde maddeyi kullanma yaşı giderek düşmektedir. Ergenler madde ile ne kadar erken tanışırlar ise maddeye karşı o kadar az dirençli bir o kadar da savunmasız olmaktadırlar. Bağımlılık yapan maddelerin fiziksel olarak ortamdan uzaklaştırılması çalışmaları (yasal yaptırımlar, reşit olmayan bireylere alkol ve sigara satışının yasaklanması, okul çevrelerinde alkol satışı yapan mekanların açılmasına izin verilmemesi gibi) devam etse de şu an var olan durum başka çözüm yollarının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Gençlerin yaşam becerileri edinerek maddeyi deneyimlemeye karşı daha fazla dirençli olmalarını sağlamak, bu projenin sunmakta olduğu bir başka çözüm yoludur. Bu bağlamda programın dört temel amacı bulunmaktadır:

  1. Madde kullanımını önlemek

  2. Maddeyi deneyimlemeyi geciktirmek

  3. Risk faktörlerini azaltmak

  4. Koruyucu faktörleri artırmak

YEŞİLAY YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI

Programın hedef kitlesi kimdir? Programın eğitim içeriğinde neler var?
Programın hedef kitlesini Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda eğitim görmekte olan, maddeyi deneyimlememiş ya da deneyimlemiş ancak bağımlı olmayan 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu seçim uluslararası literatürün yaşam becerilerinin etkililiği konusundaki önerilerine uygundur. Türkiye Yeşilay bünyesinde geliştirmiş olduğumuz bu programın hedef kitlesi 7. sınıf öğrencileridir.

7. sınıfta yaşam becerileri programını tamamlayan öğrenciler becerilerinin güçlendirilmesi ve kalıcılığının sağlanması için 8. sınıfta da bir takviye programa tabi tutulmaktadır.

Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim (YYBE) Programı modeli oluşturulurken, YBE Lombardia Projesi’nden, Çemberde Yolculuk Projesi’nden, Uzun Süreli Aile Bağları Oluşturma Projesi’nden ve kültüre duyarlı önleme çalışmalarından yararlanılmıştır. Bağımlılık alanında çok önemli isimlerden olan Amerikalı Psikolog Gilbert J. Botvin tarafından geliştirilen Yaşam Becerileri Programı bu konudaki önemli çalışmaların en bilinen örneklerindendir. YYBE Programı geliştirilirken bu çalışma da incelenmiş, fakat hem uygulama yöntemleri hem de içerik açısından bu programın çok ötesine geçen bir çalışma tasarlanmıştır. Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı geliştirilirken, Uluslararası Gençlik Kuruluşunun (International Youth Foundation) Mükemmellik Standartları da dikkate alınmıştır. Yeşilay bünyesinde bilimsel dayanaklara oturttuğumuz bu program, bir yandan uluslararası alanyazını takip ederken bir yandan da özgün bir yan taşımaktadır. Yaşam Becerileri Programı’nın içeriğinin oluşturulmasında geniş bir literatür taraması yapılmış, ihtiyacın kültüre özgü olarak tanımlanması için gerekli bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tüm çalışmaların nihayetinde program olumsuz duygularla baş etme, öz farkındalık ve beden imajı, akran ilişkileri olmak üzere üç ana başlıkta ortaya çıkmıştır. Olumsuz duygularla baş etme amacıyla hazırlanan etkinlikler rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında uzmanlığını almış bilim insanları tarafından öğrencilere beceri kazandıracak ve kalıcı ve etkili olmasını sağlamak üzere tüm duyulara ve harekete dayalı biçimde geliştirilmiştir. Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı çocuk ve ergenlerin madde kullanımını önlemede kişilik, davranışlar ve sosyal-çevresel etmenlerin etkileşimlerini vurgulayan problem davranış kuramı gibi sosyal etki kuramları üzerine temellendirilmiştir. Bu kuramlara ek olarak, güç temelli yaklaşımlar ile kültüre uyumlu önleme müdahale stratejilerini de içermektedir.

“YAŞAM BECERİLERİ TOPLUMU SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ KILAR”

Çocuk ve ergenlerde yaşam becerilerinin kazanılmasının önemi nedir?
Bireylerin karşılaştıkları güçlüklerle baş etmelerine, topluma katılmalarına ve üretici olmalarına olanak sağlayan, evrensel ve tüm insanlara uygulanabilen psikososyal becerilere genel yaşam becerileri adı verilmektedir. Gençler için yaşam becerileri, hayatlarındaki güçlükleri yaşlarına ve deneyimlerine uygun bir şekilde ele almalarını sağlayan beceri ve yeteneklerdir. Yaşam becerileri gençlerin günlük yaşamın zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmakta, onların sağlıklı, sorumlu ve üretken birer yetişkin haline gelmelerine katkı sağlamaktadır. Bu yönüyle ele alındığında yaşam becerileri kişisel gelişimin yanında toplumun sağlıklı ve güçlü yapılanmasına yönelik olumlu katkılar sağlayabilmektedir. Yaşam becerileri yaklaşımına dayalı önleme programları sıklıkla madde kullanımı, AIDS/HIV, şiddeti önleme, fiziksel gelişim ve beslenme gibi konu başlıklarıyla geliştirilmektedir.

Bu çalışmalarda bağımlılık riski taşıyan kişilere yaşam becerileri kazandırılarak bağımlılık riski ile karşılaştıklarında bunu eleştirel biçimde değerlendirebilme, etkili problem çözme yolları üretebilme, hayır diyebilme ve sağlıklı kişiler arası ilişkiler kurmalarına destek olunmaktadır. Bu aşamada kişinin kendini bir bütün olarak tanıması ve güçlerinin farkında olması da oldukça önemlidir. Tüm bu becerilere sahip bireyin bağımlılık riskinden uzaklaştığı hem bu proje hem de diğer çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Tüm yaşam becerileri en temel adımda bireyin kendine dair farkındalığını artırarak duygu, düşünce ve davranış üçgenini fark etmesini sağlar. Yaşam becerileri programı olumlu mesajları ve olumlu becerileri güçlendirmeyi merkeze alarak, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal bağlamda sağlıklı hayat sürmelerini kolaylaştırmaktadır. Yaşam becerilerinin deneyimleme yoluyla öğrenmeye zemin sunan özel yapısı, özellikle çocuklar ve ergenlere ulaşılmasının en etkili yoludur. Bu yolla edindikleri becerileri kullanabilme kabiliyetleri kendilerine, aile ve arkadaşlarına dair olan tutumlarını olumlu yönde değiştirir. Yaşam becerileri bireysel, sosyal ve toplumsal hayatla oldukça ilişkilidir. Bireylerin kendilerini tehlikeli ve riskli durumlarda korumasını sağlayan önleyici becerilerdir.

ÖZ GÜVEN VE ÖZ SAYGININ ÖNEMİ

Çocuk ve ergenlerde akran baskısı, zorbalık, düşük öz güven ve düşük öz saygının olumsuz etkileri nelerdir, kişinin yaşam becerisine ne derece etkisi olur?
Öz güven ve öz saygı çocuğun çevresiyle etkileşimi sonucunda geliştirdiği özellikleridir. Hem aile hem de okul çevresinde çocuğa değersiz ve yetersiz olduğu hissettirildiğinde, yeni denemeler yapmasına izin verilmediğinde, sistematik biçimde aşağılama ya da baskıya maruz bırakıldığında öz güven ve öz saygının gelişiminde sorunlarla karşılaşırız. Bu olumsuz davranışlar aile üyelerinden gelebileceği gibi okullarda da az da olsa öğretmenlerden ya da özellikle ergenlik döneminde akran baskısı ve zorbalık şeklinde diğer çocuklardan kaynaklanabilmektedir. Öz güven ve öz saygının gelişmemiş olması da çocuğun risk alma davranışını artırır. Öz güveni ve öz saygısı düşük olan çocuklar genellikle yaşam becerilerini etkili bir biçimde kullanamaz. Gerektiğinde hayır diyemez. Çocuk yapay bir iyilik hali hissettiği tüm durumları denemek isteyebilir. Bahsettiğimiz bu durum da tüm bağımlılık döngülerinde mevcuttur. Bu açıdan öz güven ve öz saygı çocuğun bağımlılıktan korunması açısından oldukça önemlidir.

Akran baskısı ve zorbalık tek başına bir risk etmeni oluşturur demek doğru olmamakla birlikte çocuğun potansiyelini ortaya koyması açısından risklidir. Tek başına bir risk etmeni olmamasının nedeni çocuğun özellikleridir. Yaşam becerileri güçlü olan ve güçlü olmayan iki çocuk benzer bir akran baskısını deneyimlediklerinde sonuçları aynı olmayabilir. Yaşam becerileri güçlü olan çocuklar akran baskısı ve zorbalıkla nasıl başa çıkacaklarını ve bunu nasıl durduracaklarını iyi bilirler. Kendilerini bedensel, duygusal ve davranışsal olarak bütüncül bir şekilde tanıdıkları için bu durumlarda öz güvenleri kolaylıkla sarsılmaz, duygularını fark ederek bu durumda problem olduğunu hemen fark ederler. Durumu açıkça ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirdikten sonra bu davranışları durdurur, gerekirse bir yetişkinden yardım alırlar. Akran baskısı ve zorbalıktan uzak, sağlıklı ilişkiler kurmanın yollarını bildikleri için kendilerini geliştirecek arkadaşlıklar kurabilirler. Böylece çocuklar ve gençler kendileri için zarar verici ilişki ve ortamlar yerine, geliştirici ve destekleyici ortamların oluşmasına katkı sağlayabilir.

“TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI BİR DİL BİRLİĞİ SAĞLAMIŞTIR”

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) nedir? Amacı, hedefi nedir, hedef kitlesi kimlerden oluşur?
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), Yeşilay tarafından geliştirilen teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılıkları ile sağlıklı yaşam modüllerinden oluşan başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tamamını bu konularda bilgilendirmeyi ve farkındalıklarını artırmayı amaçlayan bir birincil önleme programıdır. Yeşilay ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen bu program, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde bağımlılıklara karşı farkındalığın artırılmasını amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu amaçla anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve ebeveyn modüllerinden oluşmaktadır. Programda Yeşilay Bilim Kurulu danışmanlığında her yaşın gelişim özelliklerine uygun farklı içerikler geliştirilmiştir. Bilimsel kanıta dayalı üretilen eğitim içerikleri Türkiye'de bağımlılık alanında bir dil birliği sağlamış, Bağımlılıkla Mücadele Üst Kurulu tarafından akredite eğitim programı olarak tanımlanmıştır.

AMAÇ BİLİNÇLENDİRMEK VE FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM) TBM’nin neresinde yer alıyor?
Bağımlılık; zararlı bağımlılık yapıcı maddeyi deneme ile başlayan, sık ve riskli kullanma ile devam eden, alışma süreciyle farklı bir boyuta evrilen bir süreçtir. Bu sürecin bağımlılığa dönüşmeden yavaşlatılması, durdurulması ve geriye döndürülmesi yönünde yapılan müdahalelere “ikincil önleme” denir. Yeşilay’ın geliştirdiği Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM), bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan, birincil önleme kapsamında geliştirilmiş okul temelli Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı’nın tamamlayıcısıdır. OBM, TBM’nin bilgilendiren ve farkındalık oluşturan eğitici yönünü tamamlamakta ve bağımlılığa dönüşmeden öğrencilerin zararlı davranış ve alışkanlıklarına müdahale etmektedir.

ÖNLEYİCİ MÜDAHALE

Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) Programı’nın hedefi ve amacı nedir?
OBM kapsamında rehber öğretmenler, bağımlılığa müdahale alanında teknik ve mesleki yetkinliklerini artırıcı eğitimlere katılarak “OBM Uygulayıcısı” olmakta ve risk grubundaki öğrencilere önleyici müdahalede bulunmaktadırlar. OBM sayesinde risk altındaki öğrenciler için sigara, alkol, bağımlılık yapıcı madde ve riskli internet kullanımı gibi tedavisi güç ve maliyetli bir hastalığın oluşumu bağımlılığa dönüşmeden durdurulmaktadır. OBM ile risk grubuna giren öğrenciler eğitim sistemi dışına itilmeden kazanılmakta ve öğrencilerin bağımlılıkla birlikte gelişen psikososyal sorunlarına çözümler sunulmaktadır.

RİSKLİ ÖĞRENCİLERİN TESPİT EDİLMESİ

OBM’de müdahale aşamaları nelerdir?
OBM, toplam 13 basamaktan oluşan bir müdahale sürecini içermektedir. Çalışmalar, rehber öğretmenin sorumlu olduğu öğrenciler üzerinde risk taraması yapması ile başlar. Böylece her bir okulun kendine özgü ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları oluşturulması hedeflenmektedir. Risk taramasının ardından rehber öğretmen, madde kullanan öğrencileri tespit eder ve çocuktan ayrıntılı öykü alındıktan sonra çocuğun mahremiyeti ve güvenliği dikkate alınarak okul ve aile bilgilendirilir. Paydaşları sürece etkin bir biçimde dahil ettikten sonra geri bildirimleri alır ve değişim süreci başlar.

Rehber öğretmen değişimi sağlamak için bağımlılığa bulaşmış öğrenciyi bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirir. Bu süreç etkin tavsiye verme, motivasyon artırıcı görüşmeler yapma gibi kendine özgü bir yapıyı içerir. Temel yapılandırmanın ardından rehber öğretmen müdahalede bulunduğu öğrenciyle birlikte çalışma için bir hedef planı oluşturur ve öğrenciyi devamlı olarak takip eder.

HAYIR DİYEBİLME YETİSİNİN KAZANDIRILMASI

Çocuk ve ergenlerde hayır diyebilme yetisi nasıl kazanılır? Eğitimcilere burada ne gibi görevler düşüyor?
Hayır diyebilme becerisi öğrenilen ve öğretilen bir beceridir. Aslında tüm bebekler bu beceriyle dünyaya gelirler. Bebek, konuşamasa da neye ihtiyacı olduğunu ve neyi istemediğini ağlayarak ebeveynine belirtir. Şefkatli bir ebeveyn, bebeğinden gelen ilk sinyalleri dikkatle okumaya başlarsa çocuğuna hayır diyebilme becerisini de öğretmeye başlamış demektir. Çocuğa fikir ve ihtiyaçlarını belirtme imkânı sunmak, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için alan açmak, çocuğu ikinci sınıf bir insan olarak görmek yerine potansiyelini açığa çıkaracak müthiş bir enerji olarak görmek de çocuğun hayır diyebilmeyi öğrenmesi açısından önemlidir. Çocuğu ilgilendiren bir hususta (özellikle öpmek, sarılmak gibi bedensel temaslar) iznini istemek ve istemediği bir şeye hayır demesine izin vermek oldukça basit fakat çok etkili yöntemlerdendir. Hayır diyebilme konusunda rol model olma, didaktik bir biçimde ya da çocuk pekiştiricileriyle desteklenerek öğretilebilir. Ancak çocukta bu becerinin ileri düzeyde gelişmesi ve içselleştirilmesi için, yaparak ve yaşayarak öğrenilmesi daha uygundur. Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı da bu felsefeyi temel almaktadır. Çocuğun hayır diyebilme becerisinin gelişiminde aile ortamı kadar okul ortamı da oldukça önemlidir. Okullarda öğrenciyle öğretmen arasındaki ilişki hiyerarşik bir biçimde kurulduğunda ve öğrencinin biricik ihtiyaçları dikkate alınmadığında çocuk kendini ifade etmekten kaçınmaya başlayabilir. Oysaki okulun hayır diyebilme becerisinin öğretilmesi açısından büyük potansiyeli vardır. Özellikle ev ortamında bu beceriyi öğrenememiş çocuklar açısından okulda bu becerinin geliştirilmesi ayrıca önem kazanmaktadır. Öğretmenler hem eğitim ortamının düzenlenmesi hem de çocuğa hayır diyebilme becerisinin bizzat öğretilmesi konusunda etkin role sahiplerdir.

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇİĞDEM DEMİR ÇELEBİ KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nden 2009 yılında mezun olduktan sonra Millî Eğitim Bakanlığında okul psikolojik danışmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2010 yılında Kırklareli Üniversitesinde başlayan akademik hayatı Marmara Üniversitesinde devam etmiştir. 2012 yılında yaşlılık psikolojik danışmanlığına yönelik çalışmalara başlamıştır. Bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalar Ulusal Yaşlılık Konseyi tarafından fark edilmiş, 2018 yılında Ulusal Gerontoloji Ödülleri Kapsamında GeroFuture Ödülü’ne layık görülmüştür. Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı’ndaki eğitiminin bir kısmını Almanya’da sürdürmüştür. “Başarılı Yaşlanma ve Türkiye için Bir Program Denemesi” başlıklı doktora tezini 2020 yılında tamamlamıştır.  Pozitif psikoterapi, sanat terapisi, nefes terapisi, farkındalık terapisi, psikodrama, duygu odaklı çift terapisi, somatik deneyimleme gibi terapötik eğitimler alan Dr. Çiğdem Demir Çelebi, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde araştırmacı ve uzman olarak yer almıştır. Doğa terapisi başta olmak üzere çeşitli psikolojik danışma uygulamalarında bulunmaya devam eden Dr. Çelebi, birçok projede araştırmacı olarak yer almıştır. Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi başta olmak üzere çeşitli psikolojik danışma kuruluşlarında yüzlerce vaka görmüştür. 2014 senesinden bu yana Türkiye Yeşilay Cemiyetinde uzman olarak proje bazlı çalışmaktadır. Dr. Çiğdem Demir Çelebi, halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sağlıklı Yaşam

Obezite Küresel Bir Pandemiye Dönüştü

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Uz. Dr. Ayça Kaya: “Buzdolabı ile Aranıza Mesafe Koyun”

1084Mayıs2024
Yaşam

Diyetisyen Kübra Çıtlak: “Son 30 Yılda Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Dünya Genelinde Arttı”

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Hormonlar Kilomuzu Nasıl Etkiliyor?

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Çocuk Beslenmesindeki Tehlike: Abur Cubur

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Psikolojik Nedenleri ve Sonuçlarıyla Obezite

1084Mayıs2024
Sağlıklı Yaşam

Obezitenin Yol Açtığı 10 Sağlık Sorunu

1084Mayıs2024
Yaşam

Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül: “Öfkenin olduğu yerde olumlu duygular barınamaz”

1083Nisan2024
Yaşam

Prof. Dr. Cüneyt Evren: “Kronik yorgunluk sendromu, yaşam kalitesini etkileyen ciddi bir durumdur”

1083Nisan2024
Yaşam

Klinik Psikolog Gökhan Ergür: “Metropol yaşamı ve sosyal medya kaygı düzeyini artırıyor”

1083Nisan2024
Yaşam

İnsanın Dijital Çağ ile İmtihanı

1083Nisan2024
Bağımlılık

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a 104 yıllık mücadele

1082Mart2024
Alkol Bağımlılığı

Yeşilay’ın ilk gençlik teşkilatının kuruluşu "Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti"

1082Mart2024
Yaşam

Yeşilay gençliği seviyor, gençlik Yeşilay’ın varlığını hissediyor

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay ülküsünün yılmaz neferleri: Yeşilay kadınları

1082Mart2024
Bağımlılık

Ulusaldan evrensele Yeşilay mücadelesi

1082Mart2024
Bağımlılık

Yeşilay’ın dünyada örnek alınan öncü modeli: YEDAM

1082Mart2024
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Gerçeği! Çocuklar ve Gençler Yalanlarla Kandırılıyor

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

“Çocukların ve Gençlerin Elektronik Sigaraya Erişimleri Hızlı Bir Şekilde Engellenmeli”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara, Dünyanın Baş Belasına Dönüşmüş Durumda”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Çok Uluslu Tütün Şirketleri, Nikotin Bağımlısı Bir Nesil Oluşturmak İstiyor”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaralar Mutlak Zararlı ve Bağımlılık Yapıcıdır”

1081Şubat2024
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraya Erişim Bu Kadar Kolay Olmamalı”

1081Şubat2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Bireyi ve Toplumu Tehdit Ediyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Güvenli İçilebilecek Bir Miktarı Yoktur

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Sosyal Hizmet, Tedavinin En Önemli Yapı Taşlarından Bir Tanesi

1080Ocak2024
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılık Sürecinde Yalnız Kalıyor

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkolle Mücadelenin Yolu; Vergilendirme, Erişim Kısıtlamaları ve Pazarlama Yasaklarıdır

1080Ocak2024
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığına Uluslararası Yaklaşımlar

1080Ocak2024
Yaşam

Savaş, Halk Sağlığını Onarılamaz Biçimde Etkiliyor

1079Aralık2023
Yaşam

“Medyada Yaratılan Algı; Haklıyı Haksız, Doğruyu Yanlış, Güzeli Çirkin Olarak Konumlandırabiliyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Savaşlar, Savaşanları Olduğu Gibi Savaşmayanları Da Olumsuz Etkiler”

1079Aralık2023
Yaşam

“Artık Savaşlar Sadece Sahada Değil, Dijital Dünyada Da Gerçekleşiyor”

1079Aralık2023
Yaşam

“Çocuklardaki ‘Güvenli Dünya’ Algısı Zarar Gördü”

1079Aralık2023
Yaşam

Toplumsal Kaygı Bozuklukları Bağımlılıklara Neden Olabilir Mi?

1079Aralık2023
Bağımlılık

Bağımlılık Herkesi Etkileyen Genel Bir Sorundur

1078Kasım2023
Bağımlılık

Kadınlar Bağımlılıkta Da Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalıyor

1078Kasım2023
Bağımlılık

Bağımlılığın Ve Şiddetin Doğasında Ortak Ve İç İçe Faktörler Vardır

1078Kasım2023
Bağımlılık

“Anne Veya Eşin Bağımlılık Sorunu Olan Bireye Yönelik Tutum Ve Davranışları Tedavinin Seyrini Etkiliyor”

1078Kasım2023
Yaşam

Kadına Yönelik Şiddete Karşı: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

1078Kasım2023
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Gebelik

1078Kasım2023
Yaşam

Yeşilay Kadınları Güçlenerek Büyüyor

1078Kasım2023
Yaşam

Dijital Çağda En Kırılgan Grup Çocuklar Ve Gençler

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Bağımsızlık En Önemli Gündemimiz Olmalı”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

“Sağlıklı Teknoloji Kullanımında Teknoloji Amaç Değil, Araçtır”

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

1077Ekim2023
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Bağımlılıktan Uzak, Hayata Yakın Olun!

1077Ekim2023
Yaşam

“Notların Telafisi Vardır, Ancak Zedelenen Öz Güvenin Telafisi Meşakkatlidir”

1076Eylül2023
Eğitim

“Başarının Sırrı Çocuğu Tanımaktan Geçiyor”

1076Eylül2023
Eğitim

Ziller Minikler İçin Çalıyor… Okula Uyum Süreci İçin Öneriler

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğun Okul Başarısını Artırmanın 15 Etkili Yolu

1076Eylül2023
Eğitim

Çocuğunuza Zaman Yönetimini Nasıl Öğretebilirsiniz?

1076Eylül2023
Yaşam

“Günümüzde Ruh Sağlığını Korumak Daha Zor Ve Daha Önemli Hale Geldi”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlılık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi Karşılıklıdır

1075Ağustos2023
Yaşam

“Çocuk Olumsuz Duyguları Makul Düzeyde Deneyimlemeli”

1075Ağustos2023
Bağımlılık

Bağımlı Bireylere Doğru Yaklaşım Nasıl Olmalı?

1075Ağustos2023
Yaşam

Koruyucu Ruh Sağlığıyla Tanışın

1075Ağustos2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Kontrolü Toplumsal Gündemin Ana Konusu Yapılmalı”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Asıl Mücadele Tütün Endüstrisi İle Mücadeledir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Zararsız Tütün Olması Mümkün Değildir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigaraların Ülkeler Tarafından Teşvik Edilmesi Sorumsuzluk Örneğidir”

1074Temmuz2023
Tütün Bağımlılığı

“Tütün Şirketleri, İnsanların Sigara İçmek İstemeyecekleri Bir Günün Geleceğini Biliyor”

1074Temmuz2023
Yaşam

“Sağlıklı Etkileşim Ancak Empati İle Olur”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Gelişimi Bebeklikte Başlar”

1073Haziran2023
Yaşam

“Empati Bir Duygudaşlık Göstergesidir”

1073Haziran2023

Toplumsal Duyarlılığın Vücut Bulmuş Hâli: Gönüllülük

1073Haziran2023
Yaşam

Yeşilay, TİSK Ve TÜMOSAN Depremzede Çocuklar İçin Güçlerini Birleştirdi

1073Haziran2023
Yaşam

Dayanışma Ruhu Kültürel Kodlarımızda Var

1072Mayıs2023
Yaşam

“İyi İletişim Ve Doğru Bilgi Kaygıyı Azaltır”

1072Mayıs2023
Yaşam

Afetlere Dirençli Şehirler Nasıl İnşa Edilmeli?

1072Mayıs2023
Yaşam

Sıfır Maliyetle Kentsel Dönüşüm Mümkün

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bugünün Gençleri Üst Kuşaklardan Çok Daha İyiliksever Ve Dayanışmacı”

1072Mayıs2023
Yaşam

Millî Birlik Ve Beraberlik Kodlarımızda Var: Millî Mücadele’den Kahramanmaraş Depremine Toplumsal Kenetlenme

1072Mayıs2023
Yaşam

“Bir An Önce Normalleşmeliyiz”

1071Nisan2023
Yaşam

Dijital Medya Çocuğu Sosyal Hayattan Koparıyor

1071Nisan2023
Yaşam

“Hey Çocuk! Bırak Tabletini Sakince Kitabın Kapağını Aç! Kalbini Aç…”

1071Nisan2023
Yaşam

Mutlu Bir Çocukluk İçin Projeden Çok Daha Fazlası Gerekiyor

1071Nisan2023
Yaşam

Çocuk Gülerse Dünya Güler

1071Nisan2023
Yaşam

Hilal-i Ahdar’dan Yeşilay’a

1070Mart2023
Yaşam

Sivil Toplum Kuruluşları Ve Gönüllülüğün Gücü

1070Mart2023
Yaşam

STK’lar Tek Yürek Oldu: Yüzyılın Felaketi Sonrası Gönüllü Dayanışması

1070Mart2023
Bağımlılık

Bağımlılıklarla Karşı Gönüllü Mücadele

1070Mart2023
Yaşam

Çocuklar İçin Gönüllülük Neden Gerekli?

1070Mart2023
Yaşam

“Tedavi Edilmeyen Kaygı Bozuklukları Kronikleşme Eğilimindedir”

1069Şubat2023
Yaşam

İklim Değişikliğinin Ortaya Çıkardığı Kaygı Hâli: Eko-Anksiyete

1069Şubat2023
Yaşam

Yeni Krizlerin Getirdiği Belirsizlikler Küresel Kaygıyı Körüklüyor

1069Şubat2023
Bağımlılık

“Kaygılar Bağımlılığı Tetikleyebildiği Gibi Bağımlılıklar Da Kaygıyı Besleyebilir”

1069Şubat2023
Yaşam

“Çocukları Kaygıları Nedeniyle Utandırmayalım, Usandırmayalım, Cezalandırmayalım”

1069Şubat2023
Yaşam

Sosyal Medya Kullanımı Kaygıları Tetikliyor

1069Şubat2023
Tütün Bağımlılığı

Sigara İle Mücadelede En İyi Politika, Çocuk Ve Gençleri Tütünsüz Ortamda Büyütmektir

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

YEDAM’ın Kişiye Özel Programlarıyla Sigaraya “Dur” Deyin

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Örnek Vakalarla Tütün Bağımlılığı Tedavisi

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı Vücudumuza Neler Yapıyor?

1068Ocak2023
Tütün Bağımlılığı

Sigarayı Bıraktığınızda Vücudunuzda Neler Oluyor?

1068Ocak2023
Alkol Bağımlılığı

Dünyada Alkol Kullanımı Ve Önleyici Politikalar

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Önlemeye Dair Yasal Düzenlemeler

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolün Bir Diğer Karanlık Yüzü: Şiddet Ve Alkol İlişkisi

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Ebeveynler Alkol Kullanan Gence Nasıl Yaklaşmalı?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Sevdiklerimizi Alkol Bağımlılığından Nasıl Koruruz?

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkolsüz Hayat Neler Kazandırıyor

1067Aralık2022
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapıyor?

1067Aralık2022
Teknoloji Bağımlılığı

“İletişim Yoluyla Kendimizi Var Ediyoruz”

1066Kasım2022
Bağımlılık

“Bireyi Bağımlılığa Götüren Duygusal Yalnızlıktır”

1066Kasım2022
Yaşam

“İnsan İnsana Şifadır, Umuttur, Yoldur”

1066Kasım2022
Bağımlılık

Güvene Dayalı İletişim Bağımlılıklardan Koruyor

1066Kasım2022
Yaşam

Sanal İletişim Gerçek İletişimin Yerini Tutar Mı?

1066Kasım2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijital Oyun Bağımlılığı Ciddi Bir Sorun”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

“Teknolojiyi Doğru Kullanmayı Öğrenmeliyiz”

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Eğitim Şart

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Dünyada Bizi Neler Bekliyor?

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sanal Ortam Güvenliğinin Teminatı: Siberay

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

Rakamlarla Dijital Dünya

1065Ekim2022
Teknoloji Bağımlılığı

TÜİK Araştırma Sonuçlarına Göre Türkiye Dijitalleşiyor

1065Ekim2022
Yaşam

“Proje Çocuklar Kuklaya Dönüşüyor”

1064Eylül2022
Yaşam

“Mutlu Bir Aile İçin Her Şey Mükemmel Olmak Zorunda Değil”

1064Eylül2022
Yaşam

Değerler Eğitimi Bu Dünyanın Bir İhtiyacı

1064Eylül2022
Bağımlılık

TBM İle Her Yıl Milyonlarca Kişiye Ulaşıyoruz

1064Eylül2022
Bağımlılık

Yaşam Becerileri Bağımlılıklardan Koruyor

1064Eylül2022
Yaşam

Okul Heyecanı Başlıyor

1064Eylül2022
Yaşam

“Tüketerek Mutlu Olma Çabası Büyük Bir Yanılgı”

1063Ağustos2022
Yaşam

“İnsanın Manevi Alanı Boşluk Kabul Etmez”

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluk Beyinde Başlar

1063Ağustos2022
Yaşam

Toplumsal Mutluluğun Şifreleri

1063Ağustos2022
Yaşam

Sağlıklı Tabaklar, Mutlu Yüzler

1063Ağustos2022
Yaşam

Mutluluğa Götüren 7 Adım

1063Ağustos2022
Yaşam

Az Çoktur!

1062Temmuz2022
Yaşam

“Sadeleştikçe Zihin Sağlığımızı Korumamız Da Kolaylaşır”

1062Temmuz2022
Yaşam

Atıksız Bir Mutfak Mümkün

1062Temmuz2022
Yaşam

Biraz Yavaşlamaya Ne Dersiniz?

1062Temmuz2022
Yaşam

Sade Ve Özgür Bir Yaşamın Yolu: “Küçük Ev” Akımı

1062Temmuz2022
Yaşam

Daha Huzurlu Bir Hayat İçin Sadeleş!

1062Temmuz2022
Yaşam

Atık Kağıtları Sanat Eserine Dönüştürüyor

1062Temmuz2022
Sağlıklı Yaşam

Pedallar Sağlıklı Yaşam İçin Çevrildi

1061Haziran2022
Bağımlılık

Yeşilay’dan “Bağımsız Gençlik” Manifestosu

1061Haziran2022
Bağımlılık

YEDAM Sempozyumu'ndan Bağımlılıklara Bilimsel Bakış

1061Haziran2022
Bağımlılık

Sağlıksız Aile Tutumları Bağımlılık İçin Risk Faktörü

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Profilleri Nasıl Şekilleniyor?

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlı Ebeveyn Çocuğun Tüm Yaşamını Etkiliyor

1060Mayıs2022
Bağımlılık

“Hayır” Diyebilen Bir Çocuk Yetiştirmek

1060Mayıs2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ailenin Dijitalleşme ile İmtihanı

1060Mayıs2022
Bağımlılık

Bağımlılık Aileden Etkilenen ve Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır

1060Mayıs2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik sigara nikotin pandemisini gelecek nesillere taşıyor

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Tütünle Mücadelenin Bir Ayağı da E-Sigara ile Mücadele Olmalı

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Dünya Elektronik Sigara ile Nasıl Mücadele Ediyor?

1059Nisan2022
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara En Az Sigara Kadar Zararlı

1059Nisan2022
Yaşam

“Dünya Şiddetli Bir Merhametsizlik Hastalığına Tutulmuş Vaziyette”

1058Mart2022
Yaşam

Tarih Boyunca Vardı Ve Hep Var Olacak: Sivil Toplum Kavramı Ve STK’lar

1058Mart2022
Yaşam

Yeşilay’a Gönülden Bağlı Olanlar

1058Mart2022
Yaşam

Merhamet Ve İyiliğin Gücü: Gönüllülük

1058Mart2022
Yaşam

Gönüllülük Çalışmaları Dersiyle Teori Ve Pratik Bir Arada

1058Mart2022
Tütün Bağımlılığı

Vazgeçilen her sigara sağlıklı bir hayatın kapısını aralar”

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Çocuklarımızı sigaradan nasıl koruruz?

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Sigara stresi azaltmaz, sigarasızlık stres oluşturur

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

Şimdi tam zamanı!

1057Şubat2022
Tütün Bağımlılığı

“Bırakabilirsin” mobil uygulamasıyla sigaradan kurtulun!

1057Şubat2022
Teknoloji Bağımlılığı

Fizikselden Sanala Yeni Bir Şiddet Türü: Siber Zorbalık

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Ergenler Sosyal Medya Bağımlılığında Risk Grubunda

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Geleneksel Değerler Çocukları Koruyor

1056Ocak2022
Teknoloji Bağımlılığı

Sosyal Medyada Dayatılan Güzellik Büyük Bir Yanılgı

1056Ocak2022
Kumar Bağımlılığı

Çocuklarınız İçin Ulaşılabilir Ebeveynler Olun

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Pandemi Sonrasında Toplumları Bekleyen Tehlike: Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı

1055Aralık2021
Kumar Bağımlılığı

Aileler Tedavi Sürecine Aktif Olarak Dahil Olmalı

1055Aralık2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Kontrol Politikaları Toplumları Koruyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

“Alkol Bağımlısı Kişilerin Çocuklarının Ruh Sağlığını Yakından Takip Edilmeli”

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Aile İçi Şiddette Risk Faktörü

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığını Anlamaya Yönelik Faaliyetler

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağırsak Sağlığını Bozuyor

1054Kasım2021
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığıyla Asırlık Mücadele: YEŞİLAY

1054Kasım2021
Kumar Bağımlılığı

“Gençliğin En Büyük Sorunu Büyüyememek”

1053Ekim2021
Yaşam

İyi Arkadaş Çevresi Bağımlılıklardan Uzak Tutar

1053Ekim2021
Yaşam

Davranışsal Bağımlılıklar En Çok Genç ve Ergenleri Etkiliyor

1053Ekim2021
Madde Bağımlılığı

Çocuğum Madde Kullanıyor mu?

1053Ekim2021
Yaşam

Gençlerin Gözünden Bağımlılıklar

1053Ekim2021
Yaşam

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması, Edebiyat ve Sanatla Farkındalık Oluşturuyor

1053Ekim2021
Sağlıklı Yaşam

Antikten Moderne 28 Asırlık Yolculuk

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin En Başarılı Olimpiyat Tecrübesi TOKYO 2020’nin Ardından

1052Eylül2021
Sağlıklı Yaşam

Yaşam Becerileri Bireyi ve Toplumu Korur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Stresle Mücadelede Yaşam Becerileri Faktörü

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Aileyle Sağlıklı İletişim Sağlıklı Kararları Doğurur

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

“Hobiler Bizi Ruhsal Olarak Geliştirir”

1051Ağustos2021
Sağlıklı Yaşam

Hangi Yaşta Hangi Sporu Yapmalı?

1051Ağustos2021
Yaşam

“Sanat ve Kitap Bağımlısıyım”

1051Ağustos2021
Teknoloji Bağımlılığı

YEDAM'dan İnternet Bağımlılığına Özgün Çözümler

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Sarmalında Oyun Oynama Bozukluğu

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ebeveynler Doğru Rol Model Olmalı”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Oynama Bozukluğunun Tedavisinde Yasaklar Çözüm Değil

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Ulusal Kampanyalar Farkındalık Oluşturuyor”

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Sizi Değil, Siz Onu Kontrol Edin!

1050Temmuz2021
Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Hasta Ediyor

1050Temmuz2021
Sağlıklı Yaşam

Artan Obezite, TBMM’nin de Gündeminde

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Türkiye’nin Obeziteyle Mücadelesi

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Obezite, 21’inci Yüzyılın En Önemli Sağlık Sorunudur

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Kalmak Virüsten Korudu, Obeziteyi Artırdı

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Pandemi Döneminde Yeme Bozuklukları Arttı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

“Besin Örüntüsü Dengeli Olmalı”

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Evde Hareketsiz Kalmayın!

1049Haziran2021
Sağlıklı Yaşam

Ağır Yaşamların Yükü Hafifliyor Mu?

1049Haziran2021
Yaşam

Gidene Üzülmek Yerine Var Olanı Güçlendirmeliyiz

1049Haziran2021
Yaşam

“Babalar Dua Gibidir; Artık Görünmez Olsa Da Dokunur Evladına...”

1049Haziran2021
Bağımlılık

“Sanat ve Spor, Bağımlılıkla Mücadelenin Panzehirleridir”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Gençlerde Davranışsal Bağımlılıklar Artıyor

1048Mayıs2021
Bağımlılık

“Aile Bağları Ne Kadar Sağlamsa, Bağımlılık Riski O Kadar Azalır”

1048Mayıs2021
Bağımlılık

"Özgürlük ve Sorumluluk Birbirini Tamamlar"

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Anne-Babalar Dikkat! Uzun Süreli Ekran Maruziyeti Nelere Yol Açıyor?

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Yeşilay Gençlerin, Gençler Yeşilay’ın Yanında!

1048Mayıs2021
Bağımlılık

Geleceğin Olimpiyat Şampiyonları TOHM’da Yetişiyor

1048Mayıs2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlı Kişi, İnterneti Bir Kaçış Yöntemi Olarak Kullanıyor”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Anne Babaya Güvenli Bağlanma Bağımlılıktan Korur

1047Nisan2021
Bağımlılık

“Öz Saygısı Düşük Bireylerde Bağımlılık Riski Daha Fazladır”

1047Nisan2021
Bağımlılık

Pandemi Sürecinde Kaygı Bozukluğu Arttı

1047Nisan2021
Bağımlılık

Sosyal Kaygı İnternet Bağımlılığını Tetikliyor

1047Nisan2021
Yaşam

Buz Hokeyi Sayesinde “Tek Yürek” Oldular: Bağımlılıktan Kurtuldular

1047Nisan2021
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Çağın Hastalığı: Yeni Nesil Bağımlılıklar

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Yasa Dışı Kumar ve Bahisle Hukuksal Mücadele

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

Sevgi ve İlgi Bağımlılıklardan Korur

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Bağımlılık Tüm Aileyi Etkileyen Bir Hastalıktır”

1046Mart2021
Teknoloji Bağımlılığı

“Dijitalleşme Aile İçi İlişkilerin Kalitesini Düşürüyor”

1046Mart2021
Yaşam

“Pandemiden Ders Çıkararak Geleceğimizi Kurtarabiliriz”

1046Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Kampanyalar Sigara Endüstrisinin Gerçek Yüzünü Gösteriyor”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Tütün Fiyatları ve Vergiler Düşürülmemelidir"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

“Elektronik Sigara Kullanmak, Marka Değiştirerek Sigara Kullanımına Devam Etmek Gibidir”

1045Mart2021
Tütün Bağımlılığı

“Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Azaltır”

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Pandemide Sigara İçme Oranları Düştü

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

"Çocuğunuzun ‘Hayır’ Deme Becerisini Geliştirin"

1045Şubat2021
Tütün Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığına Karşı YEDAM Desteği

1045Şubat2021
Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı COVID-19'u Tetikliyor

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Bağımlılık Tedavisi Ertelenmemeli, Güçlendirilmeli"

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

“Madde Bağımlılığının Gerçek Tedavisi Rehabilitasyondur”

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Zehir Tacirlerinin Pandemi Fırsatçılığı

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

Her İki Madde Bağımlısından Biri Depresyonda

1044Ocak2021
Madde Bağımlılığı

"Online Terapi, Kişileri Madde Kullanımından Uzak Tuttu"

1044Ocak2021
Sağlıklı Yaşam

“Gençlik İnsan Hayatının En Zor Dönemidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Doğru Rol Model Olmak Önemli

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

“Spor ve Sanat Tedavi Edicidir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Mutluluk Ailede Başlar

1043Mutluluk Ailede Başlar2020
Sağlıklı Yaşam

“Depresyon, Gündelik Bir Keyifsizlik Hali Değildir”

1043Aralık2020
Sağlıklı Yaşam

Beslenme Anlayışı Ailede Şekilleniyor

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Organik Beslenmeye Mucizevi Bir Anlam Yüklenilmemeli”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Bir Tür Yeme Bozukluğu: Ortoreksiya Nervoza

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Tarladan Sofraya Uzanan Bir Zincir: Gıda Güvenliği

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

“Tarımsal Üretimi Tüketici Davranışları Belirleyecek”

1042Kasım2020
Sağlıklı Yaşam

Ekolojik Yaşam Arayışları

1042Kasım2020

“Çocuklarımızı Korumakla Yükümlüyüz”

Ekim
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Nelere Yol Açıyor?

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığı Yetişkinleri de Buluyor

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Ticari Kaygılar Çocukları Korumanın Önüne Geçiyor"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Yasak Koyarak Çocuğunuzu Bağımlılıktan Koruyamazsınız"

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Oyun Bağımlılığının Karanlık Yüzü

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Davranışsal Bağımlılıklara YEDAM Desteği

1041Ekim2020
Teknoloji Bağımlılığı

Bütün Aile Toplanalım, Ekranları Unutalım

1041Ekim2020
Eğitim

"Eğitimin Sürekliliği Sağlanmalı"

1040Eylül2020
Yaşam

“Çocuklarınıza Onları Önemsediğinizi Hissettirin”

1040Eylül2020
Eğitim

Bu Sefer Ziller Ebeveynler İçin Mi Çalıyor?

1040Eylül2020
Eğitim

Okul Fobisi Sizi Korkutmasın!

1040Eylül2020
Eğitim

Okula Yeni Başlayanların Pandemiyle İmtihanı

1040Eylül2020
Eğitim

Okullar Sağlık Tedbirleri İle Açılıyor

1040Eylül2020
Eğitim

Yeşilay Eğitim Faaliyetleri Hız Kesmiyor

1040Eylül2020
Alkol Bağımlılığı

Gençlerde Alkol Bağımlılığında Önemli Bir Basamak: Sosyal İçicilik

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı Nedir, Nasıl Başlar, Nasıl Tedavi Edilir?

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Nöroloji Alkolün Güvenli Sınırı Yok Diyor!

1039Ağustos2020
Bağımlılık

Pandemi Bağımlılıkları Tetikledi

1039Ağustos2020
Alkol Bağımlılığı

Alkol Vücuda Neler Yapar?

1039Ağustos2020
Yaşam

“İyiliğin Kanatlarına Tutunmaya Her Zamankinden Çok İhtiyacımız Var”

1038Temmuz2020
Yaşam

Pandemi Günlerinde Dayanışmanın Çarpan Etkisi: Vefa Sosyal Destek Grubu

1038Temmuz2020
Yaşam

Türkiye’de Afet Yönetimi ve Gönüllülük

1038Temmuz2020
Yaşam

"İnsan"ın En Zor Anında 152 Yıldır Hep O Var: Türk Kızılay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bağımlılığa Karşı "Gönüllü" Mücadelenin Adı; Yeşilay

1038Temmuz2020
Yaşam

Bir Ömür Boyu Yeşilaylı Olanlar…

1038Temmuz2020
Yaşam

Gönüllü Olmak Hem Sizi Hem De Dünyayı Değiştirir

1038Temmuz2020
Yaşam

Vakıf ve Gönüllülük Üzerine

1038Temmuz2020
Teknoloji Bağımlılığı

"Teknoloji Kullanımı Stresi Artırıyor"

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Pandemi Günlerinde "Teknoloji" Dost Mu, Düşman Mı?

1037Haziran2020
Teknoloji Bağımlılığı

Koronavirüs Dijital Bağımlığı Tetikledi

1037Haziran2020
Yaşam

"Evden Çalışma Modeli B Planı Olarak Elimizde"

1037Haziran2020
Yaşam

10 Soruda Koronavirüs Sonrası Küresel Sistem

1037Haziran2020
Alkol Bağımlılığı

"Şişenini Dibi"nden Görünenler

1032Ocak2020
Alkol Bağımlılığı

İpler Senin Elinde Alkole Hayır De!

1032Ocak2020
Tütün Bağımlılığı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Sigarayı Bugün Bıraksanız Yarın Covid-19 Riskiniz Azalır"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Diyetisyen Derya Zünbülcan: "Esas Risk, Yanlış Beslenme"

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

"Koronafobi" Virüsten Daha Hızlı Yayılıyor

1036Mayıs2020
Eğitim

Hayat da Eğitim de Eve Sığar

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Korona Günlerinde Ev Hayatı

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam İçin Sporla “Evde Kal”

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Dezenfeksiyon Aracı: Güneş

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

El Hijyeni Virüsten Korur

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Evde Düzen İçin İpuçları

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Bahane Yok! Oyun Vakti

1036Mayıs2020
Sağlıklı Yaşam

Asıl Soru Şu; Bağışıklık Sistemimizi Nasıl Koruruz?

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

"Dengeli Beslenme Sizi Mutlu Eder"

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Daha İyi Bir Yaşam İçin Sadeleşin

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Doğal Yaşamda Sürdürülebilirlik Önemli

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Aşılama Yalnızca Kişiyi Değil Toplumu da Koruyor

1035Nisan2020
Sağlıklı Yaşam

Bitkilerin İyileştirme Gücü Hakkında Her Şey

1035Nisan2020
Teknoloji Bağımlılığı

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "E-sporun en büyük riski, dijital bağımlılıktır"

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

DSÖ’nün Gündeminde E-spor ve Oyun Bağımlılığı Var

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

E-Spor Obeziteye Neden Oluyor

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Dijital Oyun Nasıl E-spor Oldu?

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Prof. Dr. Tolga Arıcak: E-Spor Bağımlılık Riskini Artıracak

1031Aralık2019
Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: Dijital oyunların e-spor olarak anılmasına itirazımız var

1031Aralık2019
Tütün Bağımlılığı

Amaçları Daha Fazla İnsanı Bağımlı Yapmak

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara ile Yasal Mücadele

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara Can Almaya Devam Ediyor Can Almaya Devam Ediyor

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Elektronik Sigara da Sigara Kadar Zararlı

1030Kasım2019
Tütün Bağımlılığı

Doç. Dr. Toker Ergüder: Elektronik Sigara, En Az Sigara Kadar Bağımlılık Yapıyor

1030Kasım2019